Convenis amb administracions públiques i empreses

Presentació en línia de tràmits davant l'Agència Tributària Estatal

  • Tràmit: En virtut del Conveni signat entre el nostre Col·legi i l’ AEAT, Agencia Española de la Administración Tributaria l’any 2001, si sou advocats exercents  del nostre Col·legi, podeu adherir-vos a aquest conveni per poder presentar telemàticament tràmits a l’AEAT i per poder fer gestions amb l’Agència, tant per temes propis com de tercers.
 •  Documentació: Empleneu i signeu el document Sol·licitud d’adhesió al conveni ICATER-AEAT i envieu-nos-el a Secretaria, a l’adreça secretaria@icater.org.

Sol·licitud d’adhesió al conveni ICATER-AEAT

Atenció: Tingueu present que, com que hi ha d’aparèixer la signatura original, ens podeu avançar el document per mail, però ha de venir signat digitalment o ens l’haureu de portar en mà i signat a Secretaria.

IMPORTANT: Una vegada que us haurem donat d’alta des del Col·legi, és imprescindible per poder començar a treballar amb aquest sistema que aneu a la web de l’Agencia Tributaria Española, i, dins l’apartat de Tràmits per a col·laboradors socials,  busqueu l’opció ALTA EN EL CENSO DE COLABORADORES SOCIALES. Per accedir-hi haureu d’utilitzar el vostre Carnet ACA, si no el teniu o us ha caducat, renoveu-lo a la Biblioteca del Col·legi seguint les passes que es descriuen a Catàleg de Serveis/Acreditacions.

Presentació en línia de tràmits davant l'Agència Tributària Catalana (ATC)

  • Tràmit: En virtut del Conveni signat entre el nostre Col·legi i l’Agència Tributaria Catalana (ATC) , si sou advocats exercents  del nostre Col·legi, podeu adherir-vos a aquest conveni per poder presentar telemàticament tràmits a l’ATC i per poder fer gestions amb l’Agència, tant per temes propis com de tercers.

Així, si us hi adheriu, podreu presentar i pagar per internet les declaracions i autoliquidacions de diversos impostos, per exemple, l’impost sobre transmissions patrimonials i AJD i compravenda de vehicles usats, utilitzant els models 600, 620 i 627 de la Generalitat de Catalunya, entre d’altres.

 •  Documentació: Empleneu i signeu els fulls que s’escaiguin del document Sol·licitud d’adhesió al conveni ICATER-ATC i envieu-nos-el a Secretaria, a l’adreça secretaria@icater.org.

 

Requisits tècnics que heu de complir per afegir-vos al conveni ICATER-ATC

Atenció: Hi ha d’aparèixer la signatura original, podeu signar digitalment amb el vostre carnet ACA.

Presentació en línia de tràmits d'Estrangeria - CGAE - Registre professionals

Tràmit: Els col·legiats i col·legiades podeu demanar la vostra alta al Registre del CGAE per realitzar tràmits telemàtics d’Estrangeria, en base al Conveni que va signar el 15 d’abril del 2020 Consejo General de la Abogacía amb el Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Un cop que ens haureu enviat el formulari que apareix a l’apartat Documentació per donar-vos d’alta, nosaltres el fem arribar al Departament corresponent del CGAE. L’alta efectiva normalment no triga més de 24 h.


Documentació: Envieu a la bústia secretaria@icater.org la sol·licitud d’alta al Registre. Adjuntem un Manual per utilitzar la plataforma MERCURIO del Ministerio, que és on podreu fer els tràmits telemàtics per als vostres clients d’Estrangeria una vegada estigueu donats d’alta.


Sol·licitud d’ alta al Registre d’Advocades i Advocats per fer tràmits d’Estrangeria en línia

Manual Plataforma MERCURIO – Trámites telemáticos de Extranjería

Plataforma MEDIEM - Sol·licitud d'alta - Agència de l'Habitatge de Catalunya

Tràmit: Els mediadors i mediadores de l’ICATER podeu demanar que cursem la vostra alta per entrar a la plataforma MEDIEM de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, en base al Conveni que va signar el juny del 2021 el nostre Col·legi amb l’Agència. Un cop que ens haureu enviat el formulari que apareix a l’apartat Documentació per donar-vos d’alta, nosaltres el fem arribar als responsables d la Plataforma i ells mateixos us contactaran per correu electrònic per donar-vos les claus d’accés i l’adreça per on caldrà que hi accediu.


Documentació: Envieu a la bústia secretaria@icater.org la sol·licitud d’alta a la PLATAFORMA MEDIEM. 


Sol·licitud d’ alta a la Plataforma MEDIEM de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

Reclamació indemnitzacions per accidents de circulació amb danys personals - CGAE/UNESPA

  • Tràmit: Si sou col·legiats de l’ICATER i voleu tramitar per als vostres clients una indemnització per accident de trànsit amb danys personals, podeu utilitzar l’eina informàtica que han desenvolupat el Consejo de la Abogacía Española i la patronal de les asseguradores, UNESPA, en col·laboració amb l’empresa TIREA.

El servei es diu SdP-Lex i hi podeu accedir des d’internet utilitzant el vostre carnet ACA i qualsevol navegador. L’advocat de la víctima de l’accident i l’asseguradora es poden registrar dins la pàgina (l’advocat amb el carnet ACA ja entrarà, no caldrà usuari i contrasenya). Una vegada dins el sistema, trobareu un menú que permet definir quin tràmit es vol realitzar: presentar nova reclamació, gestionar reclamacions en curs, realitzar recerca de reclamacions, obtenir certificats o consultar dades de facturació.

Per a més informació, recomanem que consulteu les GUIES D’UTILITZACIÓ (inclouen vídeos explicatius) que han elaborat els companys d’Abogacía.es.

IMPORTANT: El servei no tindrà cost si s’actua en defensa d’un beneficiari de justícia gratuïta, i en altres supòsits, el cost serà d’1€ per tràmit i 3€ per certificat.

  • Documentació: Per utilitzar l’aplicació informàtica SdP-Lex, només cal que disposeu del vostre carnet ACA de col·legiat amb el certificat electrònic en vigor. Tingueu present que la primera vegada que entreu a l’aplicació haureu de registrar-vos i signar el contracte d’utilització de l’eina (aquest tràmit només es fa una sola vegada per a cada professional, no cal registrar-se cada cop que entrem un assumpte diferent).

Accediu a SdP-Lex TIREA

Punt d'Atenció a l'Emprenedor: com convertir-vos en un? - Conveni amb Ministerio Industria (Red CIRCE)

  • Tràmit: Si sou col·legiats de l’ICATER, en virtut de l’adhesió del Col·legi al Conveni entre el CGAE i el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  podeu sol·licitar (directament al Ministerio) esdevenir Punto de Atención al Emprendedor. Si us convertiu en un PAE assessorareu i acompanyareu emprenedors i empreses en el moment de l’inici de la seva activitat. Més informació sobre què és i quins compromisos adquiriu, a la web del Ministerio.

Tota la tramitació la feu directament. El Col·legi no hi intervè, si no és per dir que, efectivament, sou col·legiats ICATER. Per això no cal que ens envieu res al Col·legi.

Sol·licitud d'atestats d'accidents de trànsit - Conveni amb Mossos d'Esquadra

  • Tràmit: Si sou col·legiats de l’ICATER, podeu sol·licitar informes d’accidents de trànsit LLEUS que hagin estat assistits pels Mossos d’Esquadra. Per tal que pugueu fer la sol·licitud, heu de representar els interessos d’almenys un dels implicats en l’accident i heu d’estar autoritzats per ell/a.
 • Accidents de trànsit posteriors al 7 d’abril de 2014, podeu sol·licitar-nos que us donem d’alta a la base de dades de la Direcció General de la Policia com a persona autoritzada, i llavors podreu tramitar DIRECTAMENT VOSALTRES els atestats dels accidents que hagin tingut lloc. El Col·legi no està autoritzat a demanar atestats per accidents a partir d’aquesta data. 
 • Si heu de demanar atestats d’accidents ocurreguts abans del 7 d’abril de 2014, podeu contactar amb el Servei de Gestió d’Informes de Trànsit dels Mossos,  i sol·liciteu l’atestat corresponent, trobareu més informació en aquest enllaç.
  • Preu:  El Col·legi no us aplica cap càrrec per fer-vos el tràmit, però la taxa dels Mossos és de 61,35€ (taxa vigent a data 08/02/2022, en el moment d’actualitzar aquesta informació segons ORDRE INT/6/2022, de 7 de febrer, per la qual es dona publicitat a les taxes vigents que gestiona el Departament d’Interior durant l’any 2022)
  •  Documentació: Segons l’informe que necessiteu i en funció de la data de l’accident, empleneu i envieu a l’adreça atestats@icater.org l’imprès que correspongui. 

Sol·licitud d’alta ATENEA – per demanar directament atestats d’accidents – Mossos

Reducció de taxes municipals per recollida residus (-13%) - Conveni amb Ajuntament de Terrassa

  • Tràmit: Si sou col·legiats de l’ICATER i teniu el despatx principal a Terrassa, podeu sol·licitar a l’Ajuntament de Terrassa una reducció del 13% en la quota de la taxa de residus en virtut del conveni que el Col·legi va signar l’any 2006 amb l’Ajuntament (i que continua vigent).  Per acollir-vos a aquesta reducció, haureu de complir els compromisos establerts a l’imprès que trobareu a l’apartat Documentació d’aquest tràmit que és el que heu d’emplenar i portar al Col·legi perquè us el segellem, abans de presentar-lo a l’Ajuntament.
  •  Documentació: Empleneu i imprimiu el document que adjuntem a continuació. Tingueu present emplenar amb el nom del Col·legi també la part superior del formulari, on diu “(…) Conveni Marc de Col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i ……… per a la prevenció i minimització (…)”. Un cop emplenat i imprimit, porteu-nos-el a la Secretaria del Col·legi, on us el segellarem perquè el pugueu presentar a l’Ajuntament, que serà qui tramitarà la reducció de la taxa.

IMPRÈS – Compromís d’adhesió individual al Conveni marc de col·laboració ICATER-Ajuntament de Terrassa (reducció taxa residus)

Pòlissa de crèdit per avançament T.O. i altres - Conveni amb Banc de Sabadell

  • Tràmit: En virtut del Conveni signat entre el nostre Col·legi i el Banc Sabadell Atlántico, si sou advocats exercents  del nostre Col·legi, i esteu adscrits al Torn d’Ofici,  podeu demanar a aquesta entitat un avançament de les quantitatsque us seran pagades en concepte d’actuacions justificades del Torn, i que encara estan pendents de pagament per part del Departament de Justícia. 

Condicions: Si voleu demanar aquest avançament de quantitats al banc, us haureu d’adreçar directament a qualsevol oficina del Banc Sabadell Atlántico on, segons el conveni, per poder cobrar la bestreta, el col·legiat haurà d’obrir un compte BS Professional i sol·licitar la BS Pòlissa de Crèdit Professional, a més de domiciliar els honoraris del Torn d’Ofici. No hi ha despeses d’obertura, ni d’estudi, ni de no-disposició. Per més detalls, podeu trucar al 902383666 o bé consultar la web www.profesionalbs.es

 •  Documentació: Atès que us posareu en contacte directament amb l’oficina del Banc Sabadell Atlántico, aquest tràmit no disposa de documentació.

Bonificacions per als col·legiats en els preus de serveis i quotes - Club Natació Terrassa

  • Tràmit: Si sou col·legiats de l’ICATER, o alumnes de l’Escola de Pràctica Jurídica de l’any en curs, podeu gaudir dels descomptes que ofereix al nostre col·lectiu el Club Natació Terrassa per a la inscripció a les seves activitats, en virtut del conveni signat entre el Club i el Col•legi el juny del 2011 i prorrogat el setembre de 2013.
  •  Documentació: Consulteu els descomptes a la circular 69/2013 que us adjuntem en aquest apartat, i si us interessa, dirigiu-vos a la recepció del Club Natació Terrassa, identificant-vos a la recepció amb el carnet col·legial per poder inscriure-us a les activitats que us interessin gaudint dels avantatges pactats entre les dues institucions.

Conveni ICATER-CLUB NATACIÓ TERRASSA (condicions a partir de setembre 2018)

Bonificacions per als col·legiats en el preu/hora - Pàrquing Jutjats Rubí i Manresa

  • Tràmit: Si sou col·legiats de l’ICATER, o alumnes de l’Escola de Pràctica Jurídica de l’any en curs, podeu gaudir del descompte del 20% que ofereix al nostre col·lectiu l’empresa EISA, que gestiona els pàrquings que estan darrere els Jutjats de Rubí i a la Plaça de la Reforma de Manresa, respectivament.  Perquè us sigui aplicat el descompte, haureu de pagar per finestreta (no pagueu a la màquina), identificant-vos amb el carnet col·legial.
  •  Documentació:  Aquest tràmit no disposa de documentació.

Descomptes per als col·legiats en productes d'òptica - Optípolis (Terrassa)

  • Tràmit: Si sou col·legiats de l’ICATER, o alumnes de l’Escola de Pràctica Jurídica de l’any en curs, podeu gaudir del descompte del 30% en productes d’ òptica que ofereix al nostre col·lectiu l’òptica OPTÍPOLIS de Terrassa (C/del Vapor Gran, local 4B – prop de la Plaça Nova de Terrassa), en virtut del conveni signat entre el Col•legi i Optípolis el desembre de 2013.
  •  Documentació: Aquest tràmit no disposa de documentació.