Política de qualitat

L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa realitza els serveis  essencials en l’ordenació de l’exercici de la professió exclusiva d’aquesta, la defensa dels interessos professionals dels col·legiats, el compliment de la funció social que correspon a l’Advocacia i la col·laboració en la promoció i administració de la Justícia, i proporciona els serveis necessaris als seus col·legiats, així com a Llicenciats en Dret.

Per tal de donar aquests serveis i mantenir un alt grau de qualitat, la Junta de Govern de l’ICATER es compromet a realitzar tots els esforços possibles per:

 

  • Donar una atenció al públic de qualitat, assegurant una correcta orientació jurídica, i tramitar la Justícia Gratuïta de manera eficient, garantir l’assistència lletrada al detingut i a l’imputat mitjançant la programació de les guàrdies
  • Assegurar la formació i preparació dels lletrats i col·legiats que donen servei
  • Garantir un correcte funcionament de les Comissions de treball
  • Implicar el personal de l’organització en les activitats de qualitat i cerca de la millora contínua.
  • Donar un servei de Biblioteca i Atenció al Col·legiat de qualitat
  • Mantenir actualitzada la formació dels treballadors per poder realitzar les tasques que li són encomanades i informar tot el personal de l’organització sobre el funcionament del Sistema de Gestió de la Qualitat i dels objectius fixats.
  • Donar compliment als requisits legals així com a d’altres requisits que l’organització subscrigui.
  • Satisfer les necessitats de ciutadans i col·legiats, així com les d’altres grups d’interès.

Mitjançant el desenvolupament d’aquestes accions, L’IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE TERRASSA es compromet a la millora contínua de l’eficàcia del Sistema de Gestió de la Qualitat. A més, amb l’objectiu de garantir que aquesta Política de Qualitat es compleix, la Junta es compromet a definir uns objectius de qualitat coherents amb aquesta política i a revisar periòdicament el sistema per garantir la seva eficàcia, perquè sigui una guia i un punt de referència permanent de l’organització.

 

Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa

Terrassa, febrer de 2015