Gabriel Querol 21-23 | 08221 Terrassa (Barcelona) | Secretaria 93 780 13 66 | Biblioteca 93 780 13 77 | secretaria@icater.org

Escola de Pràctica Jurídica

Saps què són els Cursos de Litigació de l’EPJ de l’ICATER? Saps que t’hi pots matricular en qualsevol moment per completar la teva formació com a advocat? Si vols saber què són i per a què et serviran, consulta aquest document!

Matricula't a la nostra Escola de Pràctica Jurídica! (Curs 2019-2020)

A banda de la documentació personal (DNI, documents acadèmics, etc) necessària per sol·licitar la matrícula a l’EPJ, haureu d’emplenar i entregar també els següents impresos:

 

Requisits per a la matriculació (Curs 2019-2020)

  • A qui va adreçat aquest curs?

El Curs de Pràctica Jurídica s’adreça a: 

Graduats/des en Dret que hagin superat el Màster i l’Examen d’Accés a l’Advocacia.

– Llicenciats/des en Dret amb títol expedit o homologat per l’Estat espanyol, sempre que compleixin els requisits per exercir l’Advocacia.

 

Excepcionalment, poden matricular-s’hi els estudiants de Dret que a l’inici del curs no tinguin pendents més de 27 crèdits o més de tres assignatures per obtenir el Grau.

 

  •  Preu:

Vegeu informació a l’Imprès de Matrícula. Si necessiteu més informació,  demaneu-la enviant un correu a  escola@icater.org.

 

  • Documentació necessària

 

– Títol de Grau en Dret + documentació que acrediti la superació del màster i l’examen d’accés a la professió + 1 fotografia + fotocòpia del DNI + dades bancàries

o bé

– Títol de Llicenciat/da en Dret +1 fotografia + fotocòpia del DNI + dades bancàries

 

  • Matriculació

Veniu en qualsevol moment a demanar informació, contacteu amb Montse Rojas, Tel. 937801366 (14-21.30h) o bé envieu un correu a  escola@icater.org

Programa d'Estudis (Curs 2019-2020)

Cursos de Litigació per matèries

Informació general sobre els Cursos de Litigació

Recordeu que els/les col·legiats/des que hi estigueu interessats us podeu apuntar a una o diverses sessions, sense haver de seguir tot el curs necessàriament. Consulteu preus i envieu un mail a formacio@icater.org amb suficient antelació.

 

MÒDUL PENAL – Inici febrer 2020 – INSCRIPCIONS OBERTES!

 

El 10 de febrer de 2020 comencen les classes del Mòdul Penal 2020. A continuació us detallem els dies de classe, el contingut de les sessions i la professora que impartirà cadascuna d’elles. Us recordem que podeu apuntar-vos a una o diverses sessions sense haver de seguir TOT el mòdul. Consulteu-nos al 937801366 (de 14 a 21 h) o bé al correu escola@icater.org, i expliqueu-nos què necessiteu, segur que ho resolem!

 

Per als interessats i interessades en seguir tot el MÒDUL PENAL, cal que tingueu present que la resta d’hores del Mòdul (20 hores aproximadament) es faran repartides en assistències a vistes, guàrdies a comisaria, jutjats, centre penitenciari etc. Els horaris es facilitaran al alumnes en funció dels companys que estiguin de guardia i dels procediments o assenalaments que tinguin. És per aquest motiu que no es pot determinar encara ni les dates ni els horaris concrets.

 

En finalitzar el mòdul, els alumnes serán avaluats amb una prova escrita i una oral en data i hora a determinar entre el professorat i els alumnes.

 

Aquí teniu el calendari de sessions, que es duen a terme a la Sala EPJ de l’ICATER:

 

        Data  i horari  sessió                                            Contingut             Professora
10/2

 

16.30 A 19

L´advocat del tornd´ofici penal.

Assistèncialletrada al detingut.

Detenció judicial/policial. Habeas Corpus.

Simulacióassistència al detingut.

LleiOrgànica 14/2015

 

Cristina Cortés

11/2

 

16.30 A 19

Relació de l’advocat amb les parts (funcionaris, client, lletrat contrari).

Introduccio als difrents procediments en funció del delicte.

 

SUSANA VICENTE
12/2

 

16.30 A 19

Les parts en el procés penal: Ministeri fiscal. Acusador privat. Perjudicat. Acció popular. Actor civil. Investigat. Advocacía de l´Estat. Responsable civil.

La victima.

CRISTINA CORTES
13/2

 

16.30 A 19

Inici i instrucció del procés penal: denúncia-querella

Exercici: redacció querella/denúncia.

Cristina Cortés
14/2

 

 

16.30 A 19

Assistència al detingut i a l’investigat al Jutjat de Guàrdia:

Declaració del detingut al Jutjat de Guàrdia.

Declaració de l’investigat.

Roda de Reconeixement

Cristina Cortés
17/2

DE 9 A 11.30

Mesures cautelars:

Llibertat provisional/presó provisional. Requisits i compareixença. Simulacions Compareixença presó provisional

 SUSANA VICENTE
18/2

 

DE 9 A 11.30

Delictes lleus.

 

Simulació judici

CRISTINA CORTES
19/2

 

DE 9 A 11.30

Recursos contra interlocutòries

Sobreseïment

SUSANA VICENTE
20/2

 

DE 9 A 11.30

Aspectes pràctics violència domèstica/gènere: compareixença 544 ter.

 

SUSANA VICENTE
24/2

 

DE 9 A 11.30

Aspectes bàsics Procediment ordinari SUSANA VICENTE
25/2

 

16.30 a 19

JudiciRàpid

Simulacionscompareixença art. 798 L.E: Criminal.

La conformitat. Efectes.

Acceptació per Decret. Terminis en fase instrucció

 

MJ VERGARA

 

26/2

 

16.30 a 19

JudiciRàpid

No conformitat: PresentacióescritAcusació Particular

Presentacióescrit defensa al Jutjat del Penal

SimulacionsJudici Oral

 

MJ VERGARA

27/2

 

16.30 a 19

PA: Cas pràctic: Instrucció MJ VERGARA
28/2

 

16.30 a 19

PA: Fase intermedia: interlocutòries de transformació. Escrits de qualificació. Apertura judici oral. Admissióprova

Exercici: redaccióescrit de conclusionsprovisionals

 

MJ VERGARA

2/3

 

16.30 a 19

Judici oral (P.A qüestionsprèvies i pràctica de la prova.

Suspensió del judici oral.

 

MJ VERGARA

Mètodes docents i avaluació

  • Metodologia

L’objectiu de l’Escola de Pràctica Jurídica és complementar els coneixements teòrics adquirits a la Facultat de Dret amb la perspectiva i l’experiència d’un advocat, i també completar l’ensenyament de les matèries i tècniques que permetin millorar la formació dels advocats: argumentació jurídica, negociació, tècnica legislativa, pràctica forense, comptabilitat, oratòria jurídica, etc. D’altra banda, la formació de l’advocat no pot oblidar la necessitat d’actualitzar els seus coneixements, per la qual cosa s’imparteixen cursos que informen de les novetats legislatives i jurisprudencials. La metodologia de les pràctiques es basa en l’assimilació progressiva d’experiències i en el raonament jurídic. Per treballar els continguts propis de cada matèria i assolir els objectius, es presta atenció tant al dret material com als drets fonamentals de les parts amb simulacions d’escrits i d’actuacions processals realitzades a l’EPJ i en pràctiques externes a jutjats i altres organismes col.laboradors. A més de les simulacions, també s’utilitzaran altres tècniques de caire participatiu, amb les què el lletrat en pràctiques porta a terme les mateixes activitats que després haurà de realitzar com a advocat, tant en les relacions amb el seu entorn, com en l’estudi i resolució dels casos que se li encomanin, sempre sota un prisma eminenment pràctic i deontològic.

 

  • Avaluació

La superació de les respectives proves corresponents als diferents mòduls donarà dret a l’accés al Torn d’ofici del nostre Col·legi de la matèria que s’escaigui. Tingueu present que, si no éreu ja lletrats del TOAD de l’ICATER,  a més de les proves corresponents a la matèria concreta del mòdul (laboral, família, etc.) haureu de superar també les proves corresponent al Mòdul General, que és obligatori per a l’accés al Torn. Vegeu PREUS a l’imprès de matrícula.

L’ Escola de Pràctica Jurídica Anselm Ramoneda de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa ofereix un ensenyament pràctic de màxima qualitat per a l’exercici de l’advocacia, a més de reunir els requisits d’homologació per accedir al Torn d’Ofici aprovats pel Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya. Les classes es fan en horaris adaptats als alumnes i s’estructuren en un sol curs (setembre-novembre de l’any següent), i combinen la formació pràctica amb l’especialització necessària per al desenvolupament de la professió. ______

El Curs 2014-2015 i atesos els canvis que va suposar l’entrada en vigor de la Llei d’Accés a les Professions d’Advocat i Procurador i el seu reglament de desenvolupament, la majoria d’EPJ de l’Estat van signar convenis amb diferents universitats per organitzar el màster d’accés i semblava que les EPJ, tal com les coneixíem fins llavors, desapareixerien. No obstant això, alguns col·legis -entre els quals ens trobem- vam voler mantenir l’EPJ, transformant-la i convertint-la en una “escola de litigació” i per a l’accés al Torn d’Ofici, donant compliment així als criteris de qualitat i servei que exigeix l’Administració autonòmica que és qui té la competència del servei.

 

Vegeu més informació sobre l’organització, preus i desenvolupament del Curs 2019-2020 consultant el Programa d’Estudis 2019-2020 o en els documents que trobareu  més amunt en aquest mateix apartat de la web (matriculació, requisits, etc.)