Gabriel Querol 21-23 | 08221 Terrassa (Barcelona) | Secretaria 93 780 13 66 | Biblioteca 93 780 13 77 | secretaria@icater.org

Comissions

Les Comissions del Col·legi, creades per acord de Junta de Govern, i formades per advocats i advocades col·legiats que hi participen voluntàriament i gratuïtament, actuen com a òrgans consultius i d’execució dels acords de la Junta dins del seu àmbit,  i són competents per debatre i defensar, davant les Juntes Generals, Ordinàries i Extraordinàries de col·legiats, les propostes que pretengui efectuar la Junta de Govern i que afectin a la funció, objecte i missió del Col·legi.

Voleu formar part d’una Comissió?

Les Comissions del Col·legi es regulen pel Reglament de Funcionament de les Comissions de l’ICATER. Si us interessa formar part d’alguna d’elles, i compliu els requisits, podeu emplenar aquesta sol·licitud i enviar-la a secretaria@icater.org. Tindreu la resposta al més aviat possible.

Voleu accedir a l’Espai Comissions ICATER?

 

A continuació, trobareu la informació bàsica sobre totes les Comissions del Col·legi: quines són, quines funcions i objectius persegueixen i quins col·legiats i col·legiades en formen part actualment.

 

Els documents de treball, models, recomanacions i altres materials que les Comissions treballen i generen són a l’abast de les col·legiades i col·legiats ICATER a l’ESPAI COMISSIONS ICATER, al qual cal que accediu amb el login i password habitual que utilitzeu per accedir a les parts privades de la web.

Comissió de Deontologia

Membres de la Comissió de Deontologia

President: Jaume Sales Vernet

Pere Molina Bosch

Carmen Oriol Fita

Encarna Ortega Ros

Ricard Pons Coll

Funcions i objectius

La funció de la Comissió és resoldre les queixes presentades tant per particulars com per lletrats contra l’actuació d’advocats en els partits judicials sota la jurisdicció del nostre Col·legi.

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Comissió de Dret Animal

Membres de la Comissió de Dret Animal

Presidenta: Susanna Vilaseca Hoyas

Cristina Bécares Mendiola

Teresa Inglés Gómez

Vanessa Sánchez Lao

Funcions i objectius

Objectius de la comissió:

  • Vetllar pel compliment de la normativa aplicable.
  • Estudiar la legislació i jurisprudència relativa a aquest àmbit.
  • Formació per a companys.
  • Presentar al·legacions en les novetats legislatives que es produeixin.
  • Col·laborar amb l’Administració Pública, ens i organitzacions amb les mateixes finalitats.
  • Revisar els protocols d’actuació de Forces i Cossos de Seguretat existents, a les localitats que son competència del ICA Terrassa, en cas d’abandonament o maltractament animal.
  • Proposar iniciatives formatives i informatives per a la ciutadania.

Comissió de Drets Humans

Membres de la Comissió de Drets Humans

President:  Jordi Estapé Madinabeitia

Ana Maria Busquet Piqué

Núria Garcia Sàmper
Eduard Garcia Vilanova

Elisabet Garcia Rull

Rafael Gázquez Sancho
Araceli Ortega Rodríguez
M.Teresa Rojas Pomar

Dolors Teulé Vega

Funcions i objectius

Vetllar per que siguin respectats els drets de la persona, tant individuals com col•lectius, i per l’acompliment de les normes i disposicions autonòmiques, estatals i internacionals existents per a la garantia i protecció d’aquests drets, mitjançant  l’ utilització dels mitjans de comunicació social, promoció de campanyes i actes públics, adreçats als poders públics i a l’opinió pública, així com l’adopció de totes aquelles mesures pertinents en defensa de l’efectivitat dels drets humans.

Impulsar el contactes amb col•lectius i associacions d’advocats d’altres àmbits territorials, per tal de coordinar en l’àmbit estatal i internacional les actuacions destinades a la defensa i promoció dels esmentats drets, amb especial atenció al dret de defensa.

Comissió d’Estrangeria

Membres de la Comissió d'Estrangeria

Presidenta: Susanna Vilaseca Hoyas
Trinidad Amela Guillamón

Rafael Gázquez Sancho

Mylène Marcet Pierre

Juan Carlos Querol Allepuz
Pau Rius Camps

Mar Tarrés Fortuny
Montserrat Tarrés Juanico

Funcions i objectius d'aquesta Comissió

L’objectiu d’aquesta Comissió és estar a disposició dels companys que puguin requerir ajuda sobre aquest tema que planteja nombroses consultes, recollir qualsevol proposta que es vulgui plantejar, i animar-los per tal d’entrar en l’àmbit del dret d’estrangeria tan poc conegut, però que pot resultar apassionant. A més, per tal d’actualitzar els coneixements en aquest tema que resulta tan mòbil a nivell legislatiu i de pràctica, la Comissió organitzarà i promourà l’assistència a conferències, fòrums, organismes i institucions en relació al tema d’estrangeria.

Comissió d’Habitatge i execucions hipotecàries

Membres de la Comissió d'Habitatge i execucions hipotecàries

President:

Marta Boatella Daví

Gemma Crispi Canton

Rafael Gázquez Sancho

Carlos Llorens Valverde

Lourdes Llorente Martínez

M. Carmen Martínez Clavijo

Cecilia Paola Moral Ramírez

Araceli Ortega Rodríguez

Elisabet Planas Pons

Anna Rodríguez Sánchez

Jordi Sender Gea

Dolors Teulé Vega

Josefina Valverde Ruiz

Funcions i objectius

L’objectiu de la comissió és la defensa del dret a l’habitatge dels ciutadans front a les entitats bancàries, fons d’inversió o grans promotores. Per complir aquest objectiu, la comissió aprofundeix en el marc normatiu, jurisprudencial i doctrinal relacionat amb procediments d’execucions hipotecàries, però també en d’ altres supòsits d’execucions de títols judicials, en els quals es porta a terme l’embargament d’habitatges que consitueixen domicilis habituals dels ciutadans o, fins i tot, assumptes relacionats amb el dret dels consumidors, com és el dret a sol·licitar la declaració de clàusules abusives dins una escriptura amb garantia hipotecària. La Comissió també promourà la formació d’aquells advocats inscrits al torn d’ofici d’execucions hipotecàries.

Comissió de Dret de Família

Membres de la Comissió de Dret de Família

Presidenta: Vanessa Fraile Ortega

 

ALBERT CASANOVAS, Anna

AVILA REYES, Margarita

BARRERA CAMPOY, Joana

BORREGO MOYA, Ester

BROCAL RODERGAS, M. Dolors

CUADRA FRANCES, Rosa

ESPINOSA MESA, Roser

ESTEVE GALLARDO, Noelia

GENESCA GARRIGOSA, Montserrat

HUERTAS MUNILL, Natàlia

INGLES GOMEZ, Teresa

MARGARIT DURAN, Montserrat

MATEO LISA, Pilar

MIRA CORTADELLAS, M.Mercè

ORTEGA ROS, Encarna

PLAYÀ CAMPS, Montserrat

RICART TORRENT, Jaume

RODRIGUEZ SANCHEZ, Anna

RODRIGUEZ SANTIAGO, Encarna

RUIZ RAMIREZ, Mireia

SALVADOR REOLLO, Ingrid

VELASCO VEGA, Ana M.

Funcions i objectius

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Comissió de Formació

Membres de la Comissió de Formació

Presidenta: Mireia Labarias Cortés

Cristina Cortés Oliva

Rosa Cuadra Francès
Carla Palet Vendrell

Marc Pérez Bou
Jaume Ricart Torrent
Anna Velasco Vega

Funcions i objectius

La funció bàsica de la Comissió de Formació és la organització i programació de l’Escola de Pràctica Jurídica del Col.legi, així com la promoció i coordinació dels cursos, conferències i altres activitats de formació continuada.

Comissió d’Honoraris

Membres de la Comissió d'Honoraris

President: Joaquim Colomer Gasulla
Isabel Cazorla Calderón
Montserrat Corcoba Fernández
Antonio Garcia Julià
M. Carmen Martínez Clavijo

Carmen Oriol Fita

Xavier Tomàs Semente

Funcions i objectius

Emetre els dictàmens sol.licitats pels Jutjats en els casos d’impugnació d’honoraris de lletrat en el si dels incidents de taxació de costes.

Comissió d’Igualtat i violència de gènere

Membres de la Comissió d'Igualtat i violència de gènere

Presidenta: Vanessa Fraile Ortega

Rosa Cuadra Francès
Rafael Gázquez Sancho

Paqui González Viciana
Marta Jiménez Canals

Mònica Montes Ulldemolins

Elisabet d’H. Planas Pons

Funcions i objectius

L’objectiu principal de la Comissió és facilitar la informació i eines bàsiques per oferir una millor atenció a les víctimes de la violència domèstica, que afecta especialment al sector femení i que ha experimentat un creixement alarmant, malgrat les mesures que es prenen des de diversos sectors socials.

El nostre propòsit és estudiar des de la Comissió les diverses perspectives del tema davant una problemàtica interdisciplinar en la que s’actua des de l’àmbit policial, judicial, d’assistència sanitària i d’altres administracions públiques.

Activitat de la Comissió: acords, iniciatives, resolucions, comunicats...

  • Bústia de suport als Lletrats/des de víctimes de Violència de Gènere – posada en marxa, 25 novembre 2016, coincidint amb el Dia Internacional per l’Eliminació de la Violència contra les Dones.

La bústia s’articula com un punt d’atenció per donar suport als advocats de víctimes col·legiats a l’ICATER (inscrits o no en el Torn d’Ofici de Víctimes de Violència de Gènere) en casos de risc alt, complexos o greus en els quals es trobin amb dificultats per prestar el seu servei.

Per requerir del suport de la Comissió d’Igualtat en els casos esmentats, els lletrats de víctimes de violència de gènere es poden adreçar a la Comissió enviant un correu electrònic a secretaria@icater.org.

Quan es reben les sol·licituds, la Comissió Permanent de la Comissió d’Igualtat, si s’escau, convocarà al lletrat que requereix la intervenció de la comissió a una reunió de la comissió per tal que aquest faciliti la informació necessària per poder prestar l’atenció, suport o ajuda sol·licitats.

Comissió de Dret Laboral

Membres de la Comissió de Dret Laboral

Presidenta: Mireia Labarías Cortés
Santiago Carrera Garcia
Eduardo Fernández Pérez

Josep Fibla Pascual
Montserrat Flores Orpez

Jorge González Muñoz

Tirso Gracia Serrano

David Gutiérrez Colominas
M. José Martínez Herrero
Gabriel Moncal Casanovas
Carla Palet Vendrell

Charo Raposo Martínez

Pau Rius Camps

Cristina Zambrano Berja

Funcions i objectius

Estudiar la normativa laboral i informar-ne els companys. Mirar de resoldre les incidències a nivell de funcionament dels jutjats socials del nostre partit judicial. Promoure la formació continuada en l’àmbit del dret laboral.

Comissió Lúdico-esportiva

Membres de la Comissió Lúdico-esportiva

President: Susanna Vilaseca Hoyas

Margarita Ávila Mata

Ester Borrego Moya

Paula Callejas Laporta

Natalia Camenforte Díaz

M. Carme Martínez Clavijo

Antoni Ordoño Pino

Jordi Sender Gea

Funcions i objectius

La Comissió Lúdica es va crear l’any 2004, amb l’objectiu de fomentar les relacions lúdiques entre els companys com poden ser sortides de cap de setmana, excursions, dinars, sopars, esports i qualsevol altra activitat que podem considerar interessant o que se’ns sol·liciti. Aquesta Comissió també és la responsable de l’equip de futbol del Col.legi.

Comissió de Mediació

Membres de la Comissió de Mediació

Presidenta: Ana M. Velasco Vega

Carme Del Águila Artés

Catalina Díaz Revilla

Noelia Escolano Truco

M. José Francino Juan

Pilar Mateo Lisa

Maria Vidal Sanahuja

Funcions i objectius

Donar a conèixer i promocionar la Mediació entre els companys i la ciutadania. Gestionar el CEMICAT, el Centre de Mediació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa, i organitzar i prestar el SOM (Servei d’Orientació en Mediació), adreçat als ciutadans.

Normativa aplicable

Comissió de Dret Mercantil

Membres de la Comissió de Dret Mercantil

Presidenta: Mireia Labarías Cortés

ALBERT CASANOVAS, Anna
ALEGRE RUBIO, Joan
ANGUITA GARCIA, Antonio Jose
BERENGUER ALMUDAINA, Clara

CRISPI CANTÓN, Gemma

DE ARRATE MARRERO, Ana Maria
GONZALEZ SILVA, Yolanda
ILLAN PASTOR, Manel
MAGDALENA CÁMARA, Miriam
MARTÍNEZ GÁZQUEZ, Antonio

MORAL RAMIREZ, Paola

ORIOL FITA, Carme
ORTEGA RODRIGUEZ, Araceli
RODRIGUEZ TORRES, Lluis
SALAZAR GARCIA, Miguel Angel

SALVADOR REOLLO, Ingrid

SANCHEZ LAO, Vanessa
SERRA ALBO, Mireia
SOUTO ZARZOSO, Abel
TEULE VEGA, Dolors

Funcions i objectius

L’objectiu fonamental de la Comissió és ser una eina útil per als advocats. En aquest sentit els membres de la comissió treballem per actualitzar coneixements, estar al dia en relació a la normativa que afecta i intervenir a través de la Junta de Govern en aquells assumptes i disposicions que afecten a la nostra especialitat.

 

L’objectiu es treballa promovent la formació i la divulgació en matèria mercantil i concursal.

 

Els objectius es pretenen construir a partir de reunions periòdiques per debatre i per impulsar la organització de formació i divulgació dels aspectes que poden ser interessants des de la perspectiva mercantil.

Comissió de Dret Penal

Membres de la Comissió de Dret Penal

President: Susanna Vilaseca Hoyas

Horacio Airaudo Mariño

Juan Félix Alarcón Gutiérrez

Silvia Bujaldón Sánchez

Santiago Carrera García

Cristina Cortés Oliva

Lourdes Llorente Martínez

M. Montserrat Margarit Duran

Pere Molina Bosch

Gemma Monera Puente

Mireia Ruiz Ramírez

Jordi Sender Gea

Xavier Sola Reche

Funcions i objectius

La Comissió de Dret Penal és una comissió no permanent del Col·legi creada l’any 2015 amb l’objectiu ser un punt de debat, reunió i formació útil per a l’advocat interessat en el àmbit de la Justícia penal, penitenciària i/o de menors, tot procurant aportar l’opinió del advocats de l’ICATER on sigui requerida la seva participació, en assumptes relacionats amb la matèria penal.

Comissió del Torn d’Ofici

Membres de la Comissió del Torn d'Ofici

President: Josep Boada Batalla
Margarita Ávila Mata
Mònica Bardají Pujadas
Carme Del Águila Artés

Antoni Ordoño Pino
Encarna Ortega Ros
Carla Palet Vendrell
Anna M. Piñol Serra

Jordi Sender Gea
Montse Tarrés Juanico

Funcions i objectius

La funció de la Comissió del Torn d’Ofici és vetllar pel bon funcionament de l’assistència jurídica gratuita que s’ofereix als ciutadans. La Comissió també és l’encarregada de la gestió del Servei d’Orientació Jurídica que presta el Col.legi.