Gabriel Querol 21-23 | 08221 Terrassa (Barcelona) | Secretaria 93 780 13 66 | Biblioteca 93 780 13 77 | secretaria@icater.org

Comissions

Les Comissions del Col·legi, creades per acord de Junta de Govern, i formades per advocats i advocades col·legiats que hi participen voluntàriament i gratuïtament, actuen com a òrgans consultius i d’execució dels acords de la Junta dins del seu àmbit,  i són competents per debatre i defensar, davant les Juntes Generals, Ordinàries i Extraordinàries de col·legiats, les propostes que pretengui efectuar la Junta de Govern i que afectin a la funció, objecte i missió del Col·legi.

Voleu formar part d’una Comissió?

Les Comissions del Col·legi es regulen pel Reglament de Funcionament de les Comissions de l’ICATER. Si us interessa formar part d’alguna d’elles, i compliu els requisits, podeu emplenar aquesta sol·licitud i enviar-la a secretaria@icater.org. Tindreu la resposta al més aviat possible.

Membres de la Comissió de Deontologia

President: Jaume Sales Vernet

Montserrat Corcoba Fernàndez

Pere Molina Bosch

Carmen Oriol Fita

Encarna Ortega Ros

Ricard Pons Coll

Funcions i objectius

La funció de la Comissió és resoldre les queixes presentades tant per particulars com per lletrats contra l’actuació d’advocats en els partits judicials sota la jurisdicció del nostre Col·legi.

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Articles i comentaris

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Models d'escrits i formularis

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Normativa aplicable

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Resolucions judicials i jurisprudència

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

+ Coses

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Membres de la Comissió de Dret Animal

Presidenta: Susanna Vilaseca Hoyas

Cristina Bécares Mendiola

Teresa Inglés Gómez

Abel Molina Iniesta

Esther Romo Terrafeta

Vanessa Sánchez Lao

Alberto Wic Fernández

Funcions i objectius

La coordinació de la comissió recau en les col·legiades Cristina Bécares Mendiola i Irene García Collell. Objectius de la comissió:

  • Vetllar pel compliment de la normativa aplicable.
  • Estudiar la legislació i jurisprudència relativa a aquest àmbit.
  • Formació per a companys.
  • Presentar al·legacions en les novetats legislatives que es produeixin.
  • Col·laborar amb l’Administració Pública, ens i organitzacions amb les mateixes finalitats.
  • Revisar els protocols d’actuació de Forces i Cossos de Seguretat existents, a les localitats que son competència del ICA Terrassa, en cas d’abandonament o maltractament animal.
  • Proposar iniciatives formatives i informatives per a la ciutadania.

Activitat de la Comissió: acords, iniciatives, resolucions, comunicats...

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Articles i comentaris

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Models d'escrits i formularis

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Normativa aplicable

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Resolucions judicials i jurisprudència

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

+ Coses

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Membres de la Comissió de Drets Humans

Presidenta:  Dolors Teulé Vega

Ana Maria Busquet Piqué

Sílvia Capmany Sans

Jordi Estapé Medinabeitia

Núria Garcia Sàmper
Eduard Garcia Vilanova

Rafael Gázquez Sancho
Isabel Marquès Amat
M. Carmen Martínez Clavijo

Abel Molina Iniesta

Araceli Ortega Rodríguez
M.Teresa Rojas Pomar
Joan Tamayo Sala

Funcions i objectius

Vetllar per que siguin respectats els drets de la persona, tant individuals com col•lectius, i per l’acompliment de les normes i disposicions autonòmiques, estatals i internacionals existents per a la garantia i protecció d’aquests drets, mitjançant  l’ utilització dels mitjans de comunicació social, promoció de campanyes i actes públics, adreçats als poders públics i a l’opinió pública, així com l’adopció de totes aquelles mesures pertinents en defensa de l’efectivitat dels drets humans.

Impulsar el contactes amb col•lectius i associacions d’advocats d’altres àmbits territorials, per tal de coordinar en l’àmbit estatal i internacional les actuacions destinades a la defensa i promoció dels esmentats drets, amb especial atenció al dret de defensa.

Activitat de la Comissió: acords, iniciatives, resolucions, comunicats...

Models d'escrits i formularis

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Normativa aplicable

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Resolucions judicials i jurisprudència

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

+ Coses

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Membres de la Comissió d'Estrangeria

Presidenta: Susanna Vilaseca Hoyas
Trinidad Amela Guillamón

Rafael Gázquez Sancho

Mylène Marcet Pierre

Juan Carlos Querol Allepuz
Pau Rius Camps

Mar Tarrés Fortuny
Montserrat Tarrés Juanico

Funcions i objectius d'aquesta Comissió

L’objectiu d’aquesta Comissió és estar a disposició dels companys que puguin requerir ajuda sobre aquest tema que planteja nombroses consultes, recollir qualsevol proposta que es vulgui plantejar, i animar-los per tal d’entrar en l’àmbit del dret d’estrangeria tan poc conegut, però que pot resultar apassionant. A més, per tal d’actualitzar els coneixements en aquest tema que resulta tan mòbil a nivell legislatiu i de pràctica, la Comissió organitzarà i promourà l’assistència a conferències, fòrums, organismes i institucions en relació al tema d’estrangeria.

Activitat de la Comissió: acords, iniciatives, resolucions, comunicats...

Articles i comentaris

Models d'escrits i formularis

Normativa aplicable

Resolucions judicials

Membres de la Comissió d'Habitatge i execucions hipotecàries

Presidenta: Dolors Teulé Vega

Tania Belda García

Marta Boatella Daví

Ester Borrego Moya

Gemma Crispi Canton

Carme del Águila Artés

Rafael Gázquez Sancho

Lourdes Llorente Martínez

M. Carmen Martínez Clavijo

Cecilia Paola Moral Ramírez

Araceli Ortega Rodríguez

Elisabet Planas Pons

Anna Rodríguez Sánchez

Jordi Sender Gea

Joan Tamayo Sala

Josefina Valverde Ruiz

Funcions i objectius

L’objectiu de la comissió és la defensa del dret a l’habitatge dels ciutadans front a les entitats bancàries, fons d’inversió o grans promotores. Per complir aquest objectiu, la comissió aprofundeix en el marc normatiu, jurisprudencial i doctrinal relacionat amb procediments d’execucions hipotecàries, però també en d’ altres supòsits d’execucions de títols judicials, en els quals es porta a terme l’embargament d’habitatges que consitueixen domicilis habituals dels ciutadans o, fins i tot, assumptes relacionats amb el dret dels consumidors, com és el dret a sol·licitar la declaració de clàusules abusives dins una escriptura amb garantia hipotecària. La Comissió també promourà la formació d’aquells advocats inscrits al torn d’ofici d’execucions hipotecàries.

Avalistes, fiadors i garanties de tercers

A la Biblioteca del Col·legi elaborem i mantenim actualitzat el DOSSIER ESPECIAL sobre EXECUCIONS HIPOTECÀRIES, un recull sobre la matèria que tracta la Comissió (i que es pot enriquir amb les aportacions de documentació per part dels membres de la mateixa).

 

Bibliografia (disponible a la Biblioteca de l’ICATER!)

Clàusula terra

A la Biblioteca del Col·legi elaborem i mantenim actualitzat el DOSSIER ESPECIAL sobre EXECUCIONS HIPOTECÀRIES, un recull sobre la matèria que tracta aquesta Comissió (i que es pot enriquir amb les aportacions de documentació per part dels membres de la mateixa).

Al Dossier, i vinculats a la temàtica de la Comissió, hi trobareu:

Despeses constitució i formalització hipoteca

A la Biblioteca del Col·legi elaborem i mantenim actualitzat el DOSSIER ESPECIAL sobre EXECUCIONS HIPOTECÀRIES, un recull sobre la matèria que tracta la vostra Comissió (i que es pot enriquir amb les aportacions de documentació per part dels membres de la mateixa).

Al Dossier, i vinculats a la temàtica de la Comissió, hi trobareu:

Interessos

A la Biblioteca del Col·legi elaborem i mantenim actualitzat el DOSSIER ESPECIAL sobre EXECUCIONS HIPOTECÀRIES, un recull sobre la matèria que tracta la Comissió (i que es pot enriquir amb les aportacions de documentació per part dels membres de la mateixa).

Al Dossier, i vinculats a la temàtica de la Comissió, hi trobareu:

Plusvàlua municipal

Titulitzacions

Membres de la Comissió de Dret de Família

Presidenta: Ana M. Velasco Vega

ALBERT CASANOVAS, Anna

AVILA REYES, Margarita

BALAZOTE VILLAR, Juan Antonio

BARRERA CAMPOY, Joana

BORREGO MOYA, Ester

BROCAL RODERGAS, M. Dolors

CAPMANY SANS, Silvia

CUADRA FRANCES, Rosa

ESPINOSA MESA, Roser

GENESCA GARRIGOSA, Montserrat

INGLES GOMEZ, Teresa

MARGARIT DURAN, Montserrat

MATEO LISA, Pilar

MIRA CORTADELLAS, M.Mercè

ORTEGA ROS, Encarna

RICART TORRENT, Jaume

RODRIGUEZ SANCHEZ, Anna

RODRIGUEZ SANTIAGO, Encarna

RUIZ RAMIREZ, Mireia

Funcions i objectius

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Activitat de la Comissió: acords, iniciatives, resolucions, comunicats...

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Articles i comentaris

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Models d'escrits i formularis

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Normativa aplicable

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Resolucions judicials i jurisprudència

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

+ Coses

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Membres de la Comissió de Formació

Presidenta: Mireia Labarias Cortés
Cristina Bécares Mendiola

Cristina Cortés Oliva

Rosa Cuadra Francès
Carla Palet Vendrell

Marc Pérez Bou
Jaume Ricart Torrent
Anna Velasco Vega

Funcions i objectius

La funció bàsica de la Comissió de Formació és la organització i programació de l’Escola de Pràctica Jurídica del Col.legi, així com la promoció i coordinació dels cursos, conferències i altres activitats de formació continuada.

Activitat de la Comissió: acords, iniciatives, resolucions, comunicats...

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Articles i comentaris

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Models d'escrits i formularis

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Normativa aplicable

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Resolucions judicials i jurisprudència

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

+ Coses

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Membres de la Comissió d'Honoraris

President: Josep Boada Batalla
Isabel Cazorla Calderón
Montserrat Corcoba Fernández
Antonio Garcia Julià
M. Carmen Martínez Clavijo

Carmen Oriol Fita
Xavier Tomàs Semente

Funcions i objectius

Emetre els dictàmens sol.licitats pels Jutjats en els casos d’impugnació d’honoraris, emetre dictàmes sobre correcció de minutes en peritatges a instància de col·legiats, fer interpretacions dels Criteris interns d’Honoraris i atendre consultes dels companys sobre elaboració de minutes.

Activitat de la Comissió: acords, iniciatives, resolucions, comunicats...

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Articles i comentaris

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Normativa aplicable

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Resolucions judicials i jurisprudencia

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

+ Coses

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Membres de la Comissió d'Igualtat i de violència de gènere

Presidenta: Elisabet d’H. Planas Pons
Elena Barba Giménez
Rosa Cuadra Francès
Rafael Gázquez Sancho

Paqui González Viciana
Laura Hernández Ortigosa

Mònica Montes Ulldemolins
Glòria Ortega Puente

Funcions i objectius

L’objectiu principal de la Comissió és facilitar la informació i eines bàsiques per oferir una millor atenció a les víctimes de la violència domèstica, que afecta especialment al sector femení i que ha experimentat un creixement alarmant, malgrat les mesures que es prenen des de diversos sectors socials.

El nostre propòsit és estudiar des de la Comissió les diverses perspectives del tema davant una problemàtica interdisciplinar en la que s’actua des de l’àmbit policial, judicial, d’assistència sanitària i d’altres administracions públiques.

Activitat de la Comissió: acords, iniciatives, resolucions, comunicats...

  • Bústia de suport als Lletrats/des de víctimes de Violència de Gènere – posada en marxa, 25 novembre 2016, coincidint amb el Dia Internacional per l’Eliminació de la Violència contra les Dones.

La bústia s’articula com un punt d’atenció per donar suport als advocats de víctimes col·legiats a l’ICATER (inscrits o no en el Torn d’Ofici de Víctimes de Violència de Gènere) en casos de risc alt, complexos o greus en els quals es trobin amb dificultats per prestar el seu servei.

Per requerir del suport de la Comissió d’Igualtat en els casos esmentats, els lletrats de víctimes de violència de gènere es poden adreçar a la Comissió enviant un correu electrònic a secretaria@icater.org.

Quan es reben les sol·licituds, la Comissió Permanent de la Comissió d’Igualtat, si s’escau, convocarà al lletrat que requereix la intervenció de la comissió a una reunió de la comissió per tal que aquest faciliti la informació necessària per poder prestar l’atenció, suport o ajuda sol·licitats.

Articles i comentaris

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Models d'escrits i formularis

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Normativa aplicable

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Resolucions judicials i jurisprudència

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

+ Coses

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Membres de la Comissió de Dret Laboral

Presidenta: Mireia Labarías Cortés
Santiago Carrera Garcia
Eduardo Fernández Pérez

Josep Fibla Pascual
Montserrat Flores Orpez

Jorge González Muñoz

Tirso Gracia Serrano

David Gutiérrez Colominas
M. José Martínez Herrero
Gabriel Moncal Casanovas
Carla Palet Vendrell

Charo Raposo Martínez

Pau Rius Camps

Funcions i objectius

Estudiar la normativa laboral i informar-ne els companys. Mirar de resoldre les incidències a nivell de funcionament dels jutjats socials del nostre partit judicial. Promoure la formació continuada en l’àmbit del dret laboral.

Activitat de la Comissió: acords, iniciatives, resolucions, comunicats...

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Articles i comentaris

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Models d'escrits i formularis

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Normativa aplicable

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Resolucions judicials i jurisprudència

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

+ Coses

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Membres de la Comissió Lúdico-esportiva

President: Toni Ordoño Pino
Ester Borrego Moya

Paula Callejas Laporta

Natalia Camenforte Díaz

Jordi Sender Gea
Alberto Wic Fernández

Funcions i objectius

La Comissió Lúdica es va crear l’any 2004, amb l’objectiu de fomentar les relacions lúdiques entre els companys com poden ser sortides de cap de setmana, excursions, dinars, sopars, esports i qualsevol altra activitat que podem considerar interessant o que se’ns sol·liciti. Aquesta Comissió també és la responsable de l’equip de futbol del Col.legi.

Activitat de la Comissió: acords, iniciatives, resolucions, comunicats...

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Articles i comentaris

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Models d'escrits i formularis

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Normativa aplicable

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Resolucions judicials i jurisprudència

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

+ Coses

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Membres de la Comissió de Mediació

Presidenta: Ana M. Velasco Vega

Montserrat Corcoba Fernàndez

Noelia Escolano Truco

M. José Francino Juan

Maria Vidal Sanahuja

Funcions i objectius

Donar a conèixer i promocionar la Mediació entre els companys i la ciutadania. Gestionar el CEMICAT, el Centre de Mediació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa, i organitzar i prestar el SOM (Servei d’Orientació en Mediació), adreçat als ciutadans.

Activitat de la Comissió: acords, iniciatives, resolucions, comunicats...

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Articles i comentaris

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Models d'escrits i formularis

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Resolucions judicials i jurisprudència

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

+ Coses

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Membres de la Comissió de Dret Mercantil

Presidenta: Mireia Labarías Cortés

ALBERT CASANOVAS, Anna
ALEGRE RUBIO, Joan
ANGUITA GARCIA, Antonio Jose
BERENGUER ALMUDAINA, Clara

CRISPI CANTÓN, Gemma

DE ARRATE MARRERO, Ana Maria
GONZALEZ SILVA, Yolanda
ILLAN PASTOR, Manel
MAGDALENA CÁMARA, Miriam
MARTÍNEZ GÁZQUEZ, Antonio

MORAL RAMIREZ, Cecilia Paola

ORIOL FITA, Carme
ORTEGA RODRIGUEZ, Araceli
RODRIGUEZ TORRES, Lluis
SALAZAR GARCIA, Miguel Angel
SANCHEZ LAO, Vanessa
SERRA ALBO, Mireia
SOUTO ZARZOSO, Abel
TEULE VEGA, Dolors

Funcions i objectius

 

Activitat de la Comissió: acords, iniciatives, resolucions, comunicats...

Articles i comentaris

Models d'escrits i formularis

Normativa aplicable

Resolucions judicials i jurisprudència

+ Coses

Membres de la Comissió de Dret Penal

President: Antoni Ordoño Pino

Horacio Airaudo Mariño

Juan Félix Alarcón Gutiérrez

Cristina Bécares Mendiola

Silvia Bujaldón Sánchez

Santiago Carrera García

Cristina Cortés Oliva

Lourdes Llorente Martínez

M. Montserrat Margarit Duran

Pere Molina Bosch

Gemma Monera Puente

Mireia Ruiz Ramírez

Jordi Sender Gea

Xavier Sola Reche

Susanna Vilaseca Hoyas

Funcions i objectius

La Comissió de Dret Penal és una comissió no permanent del Col·legi creada l’any 2015 amb l’objectiu ser un punt de debat, reunió i formació útil per a l’advocat interessat en el àmbit de la Justícia penal, penitenciària i/o de menors, tot procurant aportar l’opinió del advocats de l’ICATER on sigui requerida la seva participació, en assumptes relacionats amb la matèria penal.

Activitat de la Comissió: acords, iniciatives, resolucions, comunicats...

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Articles i comentaris

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Models d'escrits i formularis

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Normativa aplicable

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Resolucions judicials i jurisprudència

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

+ Coses

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Membres de la Comissió del Torn d'Ofici

President: Toni Ordoño Pino
Margarita Ávila Mata
Mònica Bardají Pujadas
Cristina Bécares Mendiola

Sílvia Olivares Alba
Encarna Ortega Ros
Carla Palet Vendrell
Anna M. Piñol Serra
Montse Tarrés Juanico

Funcions i objectius

La funció de la Comissió del Torn d’Ofici és vetllar pel bon funcionament de l’assistència jurídica gratuita que s’ofereix als ciutadans. La Comissió també és l’encarregada de la gestió del Servei d’Orientació Jurídica que presta el Col.legi.

Articles i comentaris

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Models d'escrits i formularis

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Normativa aplicable

Resolucions judicials i jurisprudència

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

+ Coses

Toggle content goes here, click edit button to change this text.