Autoritzacions

Passis de presons

  • Tràmit: Si porteu la defensa d’una causa amb pres, per visitar el vostre client a la presó haureu de disposar d’un passi de presó, que us acreditarà com a advocat defensor de l’intern que aneu a visitar al centre penitenciari. El passi l’heu de gestionar DIRECTAMENT VOSALTRES, mitjançant el vostre CARNET ACA insertat al lector i accedint a la pàgina web https://www.abogacia.es/abogacia_servicio/pases-a-prision/

 

En cas d’incidència, podeu contactar amb el Col·legi telefònicament (tucant al 93781377 per Biblioteca o 937801366 Secretaria) per correu electrònic o personalment, i provarem d’ajudar-vos.

 

  • Documentació:  El tràmit l’heu de fer directament vosaltres a l’eina PASES DE PRISIÓN dins la web d’ABOGACÍA.ES, amb el vostre certificat digital, i si teniu incidències, podeu venir al Col·legi amb el vostre carnet (i sabent el Pin) i us ajudarem a fer el Passi.

Sol·licitud de videconferència amb centres petitenciaris o centres de justícia juvenil

  • Tràmit: Si porteu la defensa d’una causa amb pres intern en un centre penitenciari o centre de justícia juvenir, podeu demanar una videoconferència (que un cop autoritzada es farà des de la Sala d’actes del Col·legi) amb el vostre client. Seguiu aquestes passes:
  • Necessiteu tenir el vostre carnet ACA actualitzat i el seu PIN
  • Heu de gestionar el passi de presó com fèieu fins ara, via RedAbogacía
  • Un cop tingueu el passi de presó amb el seu codi de seguretat, heu d’entrar al Portal del Professional del Departament de Justícia (E-Justícia.cat)
  • Dins E-Justícia, heu de buscar l’apartat Reserva de videoconferència i emplenar les dades que us demanen (entre elles, el codi de seguretat del passi de presó, per això cal tramitar-lo abans).
  • Les reserves les ha de fer el lletrat amb un a antelació mínima d’un dia laborable. L’agenda del sistema permetrà als advocats conèixer, en el moment de fer la petició, si el Col·legi disposa de sala i si l’intern estarà disponible (en cas que el sistema l’hagi pogut identificar).
  • Un cop feta la reserva, l’advocat només haurà d’esperar la confirmació del centre, que li arribarà per correu electrònic.
  • L’horari fixat per a les videoconferències al nostre Col·legi és de 9.15 a 13.45h de dilluns a divendres no festius.
  • En el moment de fer la reserva, l’advocat haurà de concretar quina serà la durada de la comunicació (en franges de 30 minuts, màxim de 60 minuts). No s’admetran reserves consecutives d’una hora del mateix advocat amb el mateix intern.
  • Heu de tenir present que, per garantir en tot moment la confidencialitat de les comunicacions advocat-intern, els locutoris de les presons comptaran amb un sistema de videovigilància amb senyal únicament visual (no grava el so).

  • Documentació:  El tràmit l’heu de fer directament vosaltres, però si teniu incidències, podeu contactar amb la Secretaria del Col·legi (937801366). ___________________________________________________________________________

Sol·licitud de vènia al Col·legi quan el/la company/a no te la vol donar

  • Tràmit: D’acord amb l’article 53 de la Normativa de l’Advocacia Catalana, si sou lletrats exercents i heu provat de contactar amb un company perquè us doni la vènia per portar un cas (perquè el portava ell abans que hi intervinguéssiu), i us ha estat impossible contactar amb ell, podeu demanar la vènia al degà del Col·legi. Ara bé, per demanar-la, haureu d’aportar documentació que provi que
 1. el procediment es porta dins el nostre partit judicial,
 2. heu intentat contactar per diverses vies amb el lletrat que portava el procediment anteriorment (podeu aportar còpia de cartes o correus que li hagueu enviat),
 3. disposeu de l’encàrrec exprés del client (aporteu full d’encàrrec professional signat pel client en el qual expliciti que vol que el cas el porti el nou lletrat)
 •  Documentació: Podeu enviar-nos la sol·licitud adreçada al degà, amb la documentació que us indiquem, a l’adreça secretaria@icater.org. El Degà i la Junta de Govern valoraran el cas i us farà arribar la seva resposta al més aviat possible.

Sol·licitud d'autorització per a assumptes propis

  • Tràmit: D’acord amb l’article 14 de la Normativa de l’Advocacia Catalana, si sou advocats no exercents o Llicenciats en Dret i voleu defensar un familiar en un procediment que es porti dins el nostre partit judicial, podeu sol·licitar a la Junta de Govern
 •  Documentació: Podeu enviar-nos la sol·licitud per escrit adreçada al degà, amb  els detalls del procediment i explicitant el grau de parentiu amb la persona que voleu defensar, a l’adreça secretaria@icater.org. El Degà i la Junta de Govern valoraran el cas i us farà arribar la seva resposta al més aviat possible.

 

 • Taxa: Col·legiats no exercents de l’ICATER, gratuït. No ICATER = 60€.

Sol·licitud per citar un company com a testimoni

  • Tràmit: D’acord amb l’article 66c de la Normativa de l’Advocacia Catalana i els Estatuts de l’ICATER, si sou lletrats exercents (del nostre Col·legi o no) i voleu que un company/a intervingui com a testimoni en un litigi, podeu sol·licitar a la Junta de Govern que us autoritzi a citar-lo, sempre que el procediment es porti dins el nostre partit judicial, i a més, hagueu intentat, sense èxit, contactar amb el company.
 •  Documentació: Podeu enviar-nos la sol·licitud adreçada al degà, amb l’explicació de les circumstàncies del cas i la documentació que acrediti els extrems indicats anteriorment, a l’adreça secretaria@icater.org. El Degà i la Junta de Govern valoraran el cas i us farà arribar la seva resposta al més aviat possible.

Sol·licitud d'autorització per exhibició de documents entre companys

  • Tràmit: D’acord amb l’article 66b de la Normativa de l’Advocacia Catalana , si sou lletrats exercents (del nostre Col·legi o no) i voleu aportar dins un procediment documentació que s’ha intercanviat entre lletrats (comunicacions, correspondència) que constitueix matèria reservada subjecta a secret professional, podeu sol·licitar a la Junta de Govern que us autoritzi a aportar-la, sempre que el procediment es porti dins el nostre partit judicial.
 •  Documentació: Podeu enviar-nos la sol·licitud adreçada al degà, amb l’explicació de les circumstàncies del cas i la documentació que acrediti el què indiquem a l’apartat anterior a l’adreça secretaria@icater.org. El Degà i la Junta de Govern valoraran el cas i us farà arribar la seva resposta al més aviat possible.

Comunicació d'interposició de demanda/querella a un company

  • Tràmit: D’acord amb els articles 30.2 i 67.1n de la Normativa de l’Advocacia Catalana, si sou lletrats exercents (del nostre Col·legi o no) i teniu intenció d’interposar una demanda o una querella contra un company/a per la seva actuació professional, heu de comunicar-ho prèviament a la Junta de Govern, sempre que el procediment pel qual es vol interposar la demanda o querella es porti dins el nostre partit judicial.
 •  Documentació: Podeu enviar-nos la sol·licitud adreçada al degà, amb l’explicació de les circumstàncies del cas i la documentació que acrediti els extrems indicats anteriorment, a l’adreça secretaria@icater.org. El Degà i la Junta de Govern valoraran el cas i us farà arribar la seva resposta al més aviat possible.

Sol·licitud de mediació del Col·legi entre col·legiats

  • Tràmit: D’acord amb l’article 30.3 de la Normativa de l’Advocacia Catalana, si sou lletrats de l’ICATER i voleu que el Col·legi intervingui com a mediador per resoldre controvèrsies o desacords amb un altre company col·legiat, podeu sol·licitar a la Junta de Govern la seva intervenció, per mirar de resoldre-ho sense recórrer a d’altres instàncies.
 •  Documentació: Podeu enviar-nos la sol·licitud adreçada al degà, amb l’explicació de les circumstàncies del cas i la documentació que considereu pertinent, a l’adreça secretaria@icater.org. El Degà i la Junta de Govern valoraran el cas i us farà arribar la seva resposta al més aviat possible.