Publicada la nova Ordre VEH 13/2021 de fixació d’honoraris màxims a percebre per les persones perites terceres en les taxacions pericials contradictòries

27/01/2021

 

Des de l’Agència Tributària Catalana ens informem que s’ha publicat l’Ordre VEH/13/2021, de 25 de gener, per la qual es fixen els honoraris màxims a percebre per les persones perites terceres en les taxacions pericials contradictòries (DOGC núm. 8327, de 27.1.2021).

 

L’objecte d’aquesta Ordre és establir els honoraris màxims a percebre per les persones perites terceres designades per a intervenir en les taxacions pericials contradictòries, d’acord amb l’article 135 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, i els criteris per al càlcul.

 

La taxació pericial contradictòria, regulada a l’article 135 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, és un mecanisme que permet als contribuents corregir les valoracions realitzades pels òrgans competents de l’Administració tributària i que pot comportar que s’hagi de seguir la valoració d’una persona perita tercera.

 

L’Ordre ECF/218/2009, de 16 d’abril, per la qual s’aproven els honoraris dels perits tercers en les taxacions pericials contradictòries, va establir els criteris per determinar els honoraris màxims que podien percebre i, així, permetre als contribuents que insten aquest procediment efectuar una previsió raonable dels honoraris que poden haver de satisfer.

 

Atès el temps transcorregut des de l’entrada en vigor de l’Ordre ECF/218/2009, i seguint els principis de seguretat jurídica, transparència i eficiència, la nova Ordre VEH/13/2021 modifica els criteris de quantificació dels honoraris per tal d’assegurar que són proporcionals amb el grau de complexitat de la tasca realitzada; estableix que, quan la persona perita tercera es limiti a confirmar alguna de les valoracions de les persones perites anteriors, els honoraris seran menors, i també introdueix un límit màxim a l’import dels honoraris amb independència del valor de l’immoble.

 

L’Ordre VEH/13/2021 entra en vigor el dia 1 de febrer de 2021.