Noves funcionalitats de la web de l’Agència Tributària Catalana: ajornaments i fraccionaments i interposició de recursos de reposició

23/10/2017

 

Us fem saber que s’han implementat, a la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC), les funcionalitats de sol·licitud telemàtica d’ajornaments i fraccionaments, així com d’interposició de recursos de reposició.

 

Aquests tràmits telemàtics es poden fer en nom propi i també en nom de terceres persones (sempre que el presentador estigui adherit a un conveni per a la presentació telemàtica en nom de tercers).

 

L’accés requereix identificació digital, com pot ser l’idCAT Mòbil o qualsevol dels sistemes reconeguts pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC).

 

Podeu sol·licitar telemàticament  ajornaments i fraccionaments, de deutes derivats de:

 

– Liquidacions que l’ATC hagi emès i notificat, relatives a qualsevol impost que l’Agència gestioni.

– Provisions de constrenyiment relatives a deutes en període executiu.

– Diligències de deutes en període executiu i en fase d’embargament.

– Autoliquidacions de tributs propis. Es preveu que abans de finals d’any es podrà fer la petició telemàtica també per a altres autoliquidacions, especialment transmissions patrimonials i successions.

 

Pel que fa als recursos de reposició, podeu tramitar telemàticament la interposició de recursos contra resolucions, liquidacions, provisions de constrenyiment i diligències d’embargament que l’ATC hagi emès i notificat.

 

Està planificada la implantació telemàtica, en properes versions, de la presentació d’al·legacions contra propostes de liquidació i de la contestació de requeriments.

 

Teniu a la vostra disposició, si us cal més informació detallada, les guies següents: Guia de tramitació telemàtica d’ajornaments i fraccionaments i Guia de tramitació telemàtica de recursos de reposició.