L’Agència Tributària de Catalunya facilita un nou canal de pagament a través de la xarxa d’oficines de Correus

05/10/2020

 

Us informem que l’Agència Tributària de Catalunya, a partir d’avui, posa a disposició dels ciutadans un nou canal de pagament per facilitar-los l’ingrés de deutes tributaris i altres de dret públic a través de la xarxa d’oficines de Correus.

 

D’acord amb el Conveni subscrit entre l’Agència Tributària de Catalunya i la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, els contribuents podran utilitzar les oficines postals informatitzades —actualment 2.393 a tot l’Estat, 315 de les quals a Catalunya— per ingressar, mitjançant gir postal, l’import de les seves liquidacions a l’Agència Tributària de Catalunya.

 

S’hi podrà dur a terme el pagament de tributs o altres ingressos de dret públic, la gestió recaptatòria dels quals correspongui a la Generalitat o li hagi estat atribuïda o encomanada per altres ens i administracions públiques, mitjançant gir postal en la modalitat d’ingrés en un dels comptes dels quals l’Agència Tributària de Catalunya sigui titular en les seves entitats col·laboradores. Properament, s’hi podran pagar també autoliquidacions.

 

El pagament del tribut o l’ingrés de dret públic es considerarà efectuat en la data en què el gir postal sigui imposat pel client de Correus, amb independència de la data en què els fons siguin ingressats en un compte de l’ATC. Correus cobrarà als seus clients la tarifa fixa estipulada per al servei de gir amb l’Agència Tributària de Catalunya (actualment 1,95 €/gir).

 

Amb aquest conveni, que amplia els canals de pagament a disposició dels ciutadans, l’Agència Tributària de Catalunya millora i incrementa la proximitat dels serveis que ofereix, amb l’objectiu de continuar facilitant als contribuents el compliment de les seves obligacions tributàries i l’exercici dels seus drets.