IRPF 2020: Deducció autonòmica per a les rendes laborals més baixes

07/04/2021

 

Us informem que els contribuents que presentin enguany, a partir del 7 d’abril, la declaració de la renda 2020, i que hagin estat afectades per un ERTO, s’hagin quedat a l’atur o hagin obtingut ingressos procedents d’un segon pagador, es podran aplicar la deducció que el Govern de la Generalitat va aprovar el novembre del 2020 per mitjà del Decret llei 36/2020, de 3 de novembre, de mesures urgents en l’àmbit de l’impost sobre les estades en establiments turístics i de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

 

L’objectiu de la mesura —una deducció autonòmica a l’IRPF per a les rendes laborals/salarials més baixes— és protegir els treballadors amb més precarietat laboral que l’any 2020 han estat afectats per un ERTO, s’han trobat a l’atur o han encadenat diversos contractes.

 

La regulació actual de l’IRPF estableix que no estan obligats a presentar la declaració els contribuents que hagin percebut rendiments íntegres del treball d’un mateix pagador per import inferior a 22.000 euros bruts anuals.

En canvi, si els rendiments provenen de dos o més pagadors, la declaració s’ha de presentar a partir dels 14.000 euros bruts anuals rebuts, sempre que l’import cobrat del segon o més pagadors sigui superior a 1.500 euros. És el cas dels treballadors que, durant el 2020, han cobrat una part del sou de la seva empresa i, una altra, de l’Estat, en forma de prestacions contributives derivades de situacions d’ERTO Covid-19, la prestació per haver-se quedat a l’atur o que hagin tingut més d’un pagador.

 

L’import de la deducció en la quota íntegra autonòmica de l’IRPF és equivalent a la diferència entre la quota íntegra catalana i la quota íntegra estatal, sempre que aquesta diferència sigui positiva. Això vol dir que la Generalitat deixarà de cobrar el diferencial català per evitar que aquests treballadors es vegin penalitzats a l’hora de fer la declaració de la renda corresponent al 2020.  

 

Aquesta mesura pot beneficiar prop de 250.000 persones a Catalunya i es calcula que la pèrdua d’ingressos per a la Generalitat serà d’uns 16,3 milions d’euros.

 

Cal tenir present que aquesta deducció no apareix aplicada automàticament a l’esborrany de la declaració de la renda. Això vol dir que ha de ser el mateix contribuent qui s’ha d’aplicar la deducció perquè aquesta tingui efecte en el còmput global de la declaració.

 

En aquesta notícia trobareu una taula amb alguns exemples del càlcul de la deducció. Així mateix, podeu ampliar la informació amb el document de FAQ i consultar-ne una síntesi al Sabies que…?