Convocatòria de mèrits de candidats/es a àrbitre d’emergència del Tribunal Arbitral de Barcelona

28/06/2022

El Tribunal Arbitral de Barcelona va aprovar el 8 de març de 2022 un nou Reglament d’àrbitre d’emergència que en el seu art. 3 introdueix com a novetat significativa que el nomenament d’aquests àrbitres: “haurà de recaure en una persona que formi part de la llista, restringida a un màxim de quinze àrbitres d’emergència, que quedarà exposada a la pàgina web de la institució.

Per formar part de l’aquesta llista serà necessària la petició de la persona interessada, que haurà d’acreditar els requisits que preveu l’art. 11 del Reglament pels/les àrbitres del procediment, a més de ser jurista amb acreditada experiència processal”.

L’àrbitre d’emergència, que pot adoptar mesures cautelars i ordres preliminars de caràcter urgent i provisional abans que es designi l’àrbitre del procediment principal, serà nomenat pel president del TAB d’entre els juristes que integrin l’esmentada llista específica, restringida a un màxim de quinze àrbitres.

Amb aquesta finalitat, el TAB obre una convocatòria, per tal que les persones interessades presentin la seva sol·licitud a través del formulari disponible a la pàgina web de la institució (www.tab.es) (cliqueu AQUÍ per accedir al formulari) fent constar a la carta de presentació la referència ‘àrbitre d’emergència’.

Per  formar part d’aquesta llista, que quedarà exposada a la pàgina web del TAB, a més complir  els requisits de l’art. 11 del Reglament general de procediment, s’haurà d’acreditar una dilatada experiència processal i subscriure una declaració de disponibilitat i confidencialitat en el moment d’incorporar-se a la llista.