Comunicat de la Comissió de Dret Animal de l’ICATER en referència als animals i l’estat d’alarma per #COVID19

24/03/2020

 

La Comissió de Dret Animal de l’ICATER emet aquest comunicat en referència a tot el que respecta als ANIMALS durant la vigència de l’Estat d’Alarma.

 

Contacte amb la Comissió: dretanimal@icater.org

 

Segons el Real Decreto  463/2020 de 14 de març pel que es declara l’estat d’alarma derivat pel COVID-19 i en referència als desplaçaments permesos, l’ article 7 h)  estableix que es permet el desplaçament per qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa.

 

Dissabte 21 de març es van publicar al BOE criteris interpretatius en referència a l’ATENCIÓ DELS ANIMALS DOMÈSTICS establint en concret el següent:

 

“Entre les activitats permeses en l’esmentat article no es troba expressament el desplaçament de les persones amb finalitat l’alimentació, el rescat i la cura veterinari dels animals domèstics que habiten en els espais públics urbans, quan aquesta activitat no es realitzi en el marc d’una prestació laboral, professional o empresarial. No obstant això, per prevenir un impacte negatiu en la salut pública, quan aquesta activitat vingués desenvolupant-se amb caràcter voluntari per aquelles entitats degudament acreditades a l’efecte per les administracions locals, aquelles podran seguir desenvolupant aquesta activitat, en aplicació del que disposa l’article 7 h ), a l’entendre que en aquest supòsit el caràcter voluntari de la prestació resulta anàleg al caràcter laboral, professional o empresarial. Aquests desplaçaments s’han de fer individualment, i per tant la corresponent documentació acreditativa.”

 

Per tant durant l’Estat d’Alarma i en referència als voluntaris de colònies de gats i d’associacions de defensa animal, està permès el desplaçament per:

 

  1. Alimentar.
  2. Rescatar.
  3. Cures veterinàries.

 

Els REQUISITS però, per tal que es puguin fer aquests desplaçaments son:

 

  1. Que es facin de manera individual.
  2. En cas d’associacions, acreditació de l’Associació o documentació acreditativa de la mateixa.
  3. En cas de voluntaris de colònies de gats que no estiguin constituïts com a associacions, acreditació del carnet d’alimentadors o justificant que acrediti aquesta finalitat. En aquest últim supòsit, cal que l’Ajuntament els proporcioni una acreditació conforme s’encarreguen de l’atenció i cura d’aquells animals.

 

En tot cas, cal que totes les persones que es desplacin per aquest motiu, portin també el seu DNI/ NIE, amb la finalitat d’acreditar la seva identitat.

 

En aquest sentit hem informat també a tots els ajuntaments que pertanyen al nostre partit judicial per tal que aquests puguin facilitar l’acreditació corresponent als voluntaris encarregats de l’atenció,  l’alimentació i cura de les colònies de gats.

 

Terrassa, 23 de març de 2020