ATC: obligació de presentació telemàtica de pagaments d’autoliquidacions per a determinats obligats tributaris (a partir de l’1/6)

23/05/2017

 

Us comuniquem que el proper 1 de juny de 2017 entrarà en vigor l’Ordre de tramitació telemàtica VEH/85/2017 d’11 de maig  que estableix l’obligació d’ús dels mitjans electrònics en les presentacions de les autoliquidacions següents: a) impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (models 600 i 620); b) impost sobre successions i donacions (models 660 i 650, 651, 652 i 653); c) impost sobre les estades en establiments turístics (models 940 i 950), i d) tributació sobre el joc (models 040, 042, 043, 044, 045 i 046).

 

La presentació de les autoliquidacions esmentades s’haurà d’efectuar i trametre a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya, accessible a l’adreça https://atc.gencat.cat, i tindrà caràcter obligatori per als obligats tributaris següents: les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, les persones que representin un contribuent que estigui obligat a la presentació i pagament electrònic, els intermediaris fiscals que presentin autoliquidacions per compte d’altri o de tercers, i les persones o entitats que, d’acord amb el que preveu l’article 92 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, tinguin la condició de col·laboradors socials en l’aplicació dels tributs i compleixin els requisits i les condicions que estableixi la normativa vigent.

 

Més informació a la Circular 43/2017