Cursos 2020 de català i de llenguatge jurídic per a advocats/des: inscripcions des del 26 de novembre al 3 de desembre, places limitades!

26/11/2019

Oferta de cursos

La Generalitat de Catalunya, mitjançant els departaments de Cultura i de Justícia, ofereix cursos de nivells B (B2), C (C1) i llenguatge jurídic per a advocats, de conformitat amb l’Acord de col·laboracióentre l’Administració de la Generalitat de Catalunya i les institucions representatives dels col·lectius professionals de l’àmbit jurídic, per fomentar el coneixement i l’ús del català, signat el 12 de maig de 2015.

Aquests cursos ofereixen la possibilitat de preparar el certificat de nivell B, C o llenguatge jurídic i
accedir a un examen amb certificat oficial del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada,
equivalent al que expedeix la Direcció General de Política Lingüística.

Els cursos es basen en un sistema d’autoaprenentatge, amb exercicis autocorrectius ubicats en unaaula virtual, el seguiment del qual comporta una dedicació total de temps equivalent a 80 hores
lectives (60 hores en el curs de llenguatge jurídic).

 

Funcionament

Cada persona inscrita a un curs té assignat un tutor (un tècnic lingüístic del Departament de Justícia) que indica cada setmana la unitat que cal treballar, els exercicis que cal fer i el ritme d’estudi més adequat a cada cas. El tutor també és qui corregeix els exercicis que no siguin autocorrectius, qui fa el seguiment individualitzat i qui resol els dubtes que se li plantegin. Per tal d’avaluar el progrés de la persona inscrita al curs, determinats exercicis s’han de realitzar en un termini fixat, condició indispensable per poder accedir al final de curs a l’examen.

El material didàctic i tots els continguts del curs estaran disponibles a una aula virtual de la plataforma parla.cat de la Direcció General de Política Lingüística.

A part del seguiment per part del tutor, les persones inscrites al curs podran accedir també a una
sessió presencial, de dues hores de durada, on es treballaran les unitats que s’han estudiat fins aquellmoment. L’assistència a aquestes sessions presencials és voluntària.

 

Calendari

  • Període d’inscripció: del 26 de novembre al 3 de desembre de 2019 (o fins que hi hagi places
    disponibles)
  • Inici del curs: 13 de gener de 2020
  • Finalització del curs i prova final: juny de 2020

 

Requisits d’accés als cursos

 

  • Curs de nivell B (B2)

Per accedir al curs del nivell B no s’ha d’acreditar cap certificat, però sí que és necessari que l’alumne tingui uns coneixements equivalents al nivell A elemental; és a dir, ha de ser capaç de:

– entendre textos escrits de caràcter informatiu o divulgatiu
– escriure notes o donar informació
– entendre textos orals (anuncis, notícies, missatges per megafonia…)
– dominar les estructures elementals de la llengua
– participar en converses sobre temes de la vida quotidiana

  • Curs de nivell C (C1)

Per accedir al curs de nivell C, no cal acreditar cap certificat, però sí que és necessari que l’alumne tingui uns coneixements equivalents al nivell B; és a dir, ha de ser capaç de:

– entendre un ampli ventall de textos de tipus divers
– escriure textos descriptius o narratius relacionats amb l’àmbit privat, laboral o acadèmic
– entendre textos orals en registre col·loquial o de formalitat mitjana (diàlegs, notícies,
converses sobre un tema polèmic, conferències…)
– dominar suficientment el sistema lingüístic
– en l’expressió oral, demostrar que pot organitzar i regular el propi discurs, interactuar amb
un interlocutor per tal de resoldre una tasca i conversar sobre un tema d’interès general.

 

  • Curs de llenguatge jurídic

Per accedir al curs de llenguatge jurídic cal acreditar el certificat oficial de nivell C1 de la Direcció
General de Política Lingüística, o equivalent. En el moment que un alumne sigui admès en el curs,
rebrà un correu electrònic en què se li demanarà que aporti una còpia del certificat. A la web de la
llengua catalana es pot consultar tota la informació sobre els certificats oficials de llengua catalana.

 

Requisits d’accés a l’examen i avaluació

Per accedir a l’examen cal lliurar al tutor els exercicis establerts segons el curs, i per tenir el
reconeixement acadèmic corresponent cal presentar-se a l’examen final i superar-lo.

En els nivells B i C, l’avaluació es fa per mitjà d’una prova final i de la nota de curs. La puntuació
màxima és de 100 punts, que s’obté de la puntuació de la prova i de la nota de curs. Pel que fa al
curs de llenguatge jurídic, l’avaluació es fa només per mitjà d’una prova final.

Per obtenir el certificat oficial cal obtenir com a mínim el 70% de la puntuació final, és a dir, cal
aconseguir un mínim de 70 punts (prova i nota de curs) i haver superat la puntuació mínima de
determinades àrees, segons el nivell.

En cas de no superar l’examen, es podrà accedir a una segona convocatòria el mes de setembre.

 

Inscripció

Per sol·licitar la inscripció cal emplenar la butlleta adjunta i enviar-la a serveilinguistic@cicac.cat.

El nombre de places està limitat a 200 entre tots tres cursos. Tenen prioritat les persones que en
edicions anteriors han realitzat un curs i l’han superat.

Les persones que s’inscriguin a un curs s’han de comprometre a seguir-lo fins al final. Són cursos subvencionats amb fons públics i amb un nombre de places molt limitat.