Web de l’ATC: ja es poden fer pagaments telemàtics d’autoliquidacions presentades a nom de tercers carregant-los al compte de l’obligat tributari

11/07/2018

Us informem que el dia 10.07.2018 ha entrat en vigor l’Ordre VEH/106/2018, de 2 de juliol, per la qual s’amplia la col·laboració social per al pagament per via electrònica, mitjançant el càrrec en compte de la persona obligada al pagament, de les autoliquidacions presentades telemàticament.

 

Tal com ja us vam comunicar anteriorment, aquesta ampliació es tradueix en la posada a disposició dels intermediaris tributaris d’una nova funcionalitat a la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) que els permetrà fer el pagament telemàtic de les autoliquidacions que presentin en representació de tercers mitjançant el càrrec en el compte de l’obligat tributari. És tracta d’una novetat important, atès que fins ara únicament es permetia el càrrec en el compte de la persona que feia la presentació.

 

Us recordem que, per poder-ho aplicar, s’han de complir els requisits següents:

 

  1. a) La persona o entitat ordenant ha d’estar adherida a algun dels convenis o acords de col·laboració que l’ATC tingui subscrits o subscrigui amb els diferents col·legis i associacions professionals, ens o empreses de serveis, per a la presentació i el pagament de declaracions i autoliquidacions per via telemàtica en nom de tercers.

 

  1. b) Ha de tenir acreditada i conservar a disposició de l’ATC la representació de l’obligat al pagament en els termes que estableixen l’article 46 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i l’article 111 del Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desplegament de les normes comunes dels procediments d’aplicació dels tributs. En qualsevol moment, l’ATC pot requerir la justificació d’aquesta acreditació, que haurà d’incloure, amb la signatura de l’interessat, una clàusula d’autorització expressa a favor del representant, per al càrrec en el compte de l’obligat al pagament.

 

Trobareu més informació a la seu electrònica de l’ATC. Així mateix, us adjuntem el model d’atorgament de la representació per a la presentació i el pagament per mitjans telemàtics de declaracions, autoliquidacions i altres documents tributaris, amb l’objectiu que el feu arribar als vostres associats/col·legiats, els quals l’hauran de fer signar als seus clients i després conservar-lo a disposició de l’ATC per si els el requerim en algun moment.