Violència de gènere: quines modificacions importants incorpora la nova Llei 17/2020 del 22 de desembre?

12/01/2021

 

La Llei 17/2020 de 22 de desembre publicada al DOGC el passat 24 de desembre modifica la Llei 5/2008 de 24 d’abril i afegeix força articles. És important perquè:

 

1er).-  En MODIFICAR, COMPLEMENTAR I ACTUALITZAR la Llei 5/20008 de 24 d’abril del Dret de les dones a erradicar la violència masclista, la referma en el seu CARÀCTER PIONER, fent que, encara, avui en dia, es mantingui en com a Llei avançada en la matèria de violència masclista a l’Estat Espanyol.

 

2on).- Té com a objectiu AMPLIAR I GARANTIR MÉS la protecció de les dones incloent-hi la VIOLÈNCIA INSTITUCIONAL com a violència masclista entre d’altres ampliacions de l’àmbit material d’aplicació.

 

3er).- PROTEGEIX els DRETS de les DONES TRANSGÈNERE I CISGÈNERE I DE LES PERSONES NO BINÀRIES, amb la FINALITAT DE RESPECTAR LA DIVERSITAT DE GÈNERE.

 

4art).- Una altra novetat, és la introducció de la REGULACIÓ de la VIOLÈNCIA INSTITUCIONAL.

 

5è).- Introdueix la regulació de les VIOLÈNCIES DIGITALS.

 

6è).- Inclou una DEFINICIÓ DE CONSENTIMENT SEXUAL, en la que es fixa com a requisit bàsic la NECESSITAT DE VOLUNTAT EXPRESSA.

 

7è).- Amplia els tipus de violència en l’àmbit social i comunitari, les formes de violència masclista i la NECESSITAT DE LA FORMACIÓ DE PROFESSIONALS.

 

8è).- S’inspira i fonamenta en:

  1. El Conveni del Consell d’Europa sobre la prevenció i la lluita contra la violència envers la dona i la violència domèstica, aprovat a Istanbul l’11 de maig de 2011 que:

 

– s’aplica a totes les formes de violència contra les dones i comprèn tots els actes de violència basats en el gènere que impliquin o puguin implicar danys o patiments de naturalesa física, sexual, psicològica o econòmica, incloses les amenaces de fer aquests actes, la coacció i la privació arbitrària de llibertat, en la vida pública o privada.

 

– obliga a adoptar les mesures necessàries per a prevenir la violència contra les dones i donar-hi resposta, implicant a totes les institucions estatals, parlamentàries, nacionals, regionals, locals etc.

 

– promou la dedicació dels recursos financers i humans adequats per a aplicar correctament polítiques integrades i mesures i programes adreçats a prevenir i combatre totes les formes de violència incloses en l’àmbit d’aplicació del Conveni. 

 

  1. Conveni europeu per a la protecció dels drets humans i les llibertats fonamentals, del 4 de novembre de 1950, i, especialment, del Protocol addicional 12 d’aquest conveni, que estableix una prohibició general de discriminació basada en el principi fonamental que totes les persones són iguals davant la llei.

 

  1. Conveni per a la protecció dels infants contra l’explotació i l’abús sexual, del 25 d’octubre de 2007, que empara qualsevol persona menor de divuit anys, i al Conveni sobre la lluita contra el tràfic d’éssers humans, de l’1 de febrer de 2008, que té per objectiu prevenir el tràfic d’éssers humans amb finalitats sexuals o amb altres finalitats.

 

Si en voleu saber més, el proper divendres 15 de gener de 2021 el Consell de l’Advocacia organitza un Webinar gratuït amb experts en la matèria.

 

Trobareu més informació sobre el webinar en aquest enllaç