Taxes judicials catalanes: nous models d’autoliquidació. Avui al DOGC

15/10/2014

Les taxes judicials catalanes s’aplicaran a partir del 16 d’octubre de 2014. És important que consulteu les exempcions i bonificacions que us expliquem als següents documents que hem publicat a la secció Circulars i Comunicacions d’aquesta web col·legial:

 

 

L’Ordre i els models d’autoliquidació de taxes són els següents :

_
ORDRE JUS/303/2014, de 13 d’octubre, per la qual s’estableixen el procediment i els terminis d’autoliquidació de la taxa per la prestació de serveis personals i materials en l’àmbit de l’Administració de justícia en els supòsits a què fa referència l’apartat 1 de l’article 3 bis.1.1, del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny.

 

RESOLUCIÓ JUS/2262/2014, de 13 d’octubre, per la qual s’aproven els models oficials d’autoliquidació de la taxa per la prestació de serveis personals i materials en l’àmbit de l’administració de l’Administració de justícia i de la taxa per la utilització o l’aprofitament dels béns i drets afectes al servei de l’Administració de justícia, i s’estableixen les condicions per a la seva presentació.

 

 – Model JUTAX03 per autoliquidació de taxa (font: Web del Departament de Justícia)