Econòmics

Sol·licitud d'ajornament del pagament de quotes col·legials

  • Tràmit: Si sou col·legiats exercents de l’ICATER i circumstancialment no podeu fer front al pagament de les quotes col·legiasl, podeu demanar a la Junta de Govern un ajornament del cobrament d’aquestes quotes.

 

  •  Documentació: Envieu-nos a l’adreça secretaria@icater.org, o porteu personalment a la Secretaria del Col·legi, la vostra sol·licitud adreçada a la Junta de Govern amb el detall de les circumstàncies que vulgueu al·legar per justificar l’ajornament del cobrament de quotes. Podeu utilitzar un model elaborat per vosaltres o bé el model que us oferim en aquest apartat (R-CAT-23-02). La Junta de Govern valorarà el cas i us farà arribar la seva resposta al més aviat possible.

Sol·licitud ajornament pagament quotes col·legials

Sol·licitud d'exempció de pagament de quotes per naixement/adopció de fill, per ser exercent major de 75 anys o no exercents major de 65 anys

  • Tràmit: Si sou col·legiats exercents residents de l’ICATER i heu tingut  o adoptat un/a fill/a, podeu demanar l’exempció de la quota col·legial corresponent a un trimestre, d’acord amb el què va acordar la Junta de Govern en data 15 de setembre de 2009. Caldrà que curseu la vostra sol·licitud en el termini dels dos mesos immediatament posteriors al naixement o l’adopció, i que estigueu en situació de baixa maternal, permís paternal o permís per adopció. Vegeu l’apartat de documentació d’aquest tràmit.

Si sou col·legiats exercents i teniu més de 75 anys, o col·legiats no exercents i teniu més de 65 anys, podeu demanar l’exempció vitalícia de les quotes col·legials.

 

  •  Documentació:

Col·legiats exercents que hagueu estat pare/mare dins els dos mesos anteriors a la sol·licitud:

 1. Porteu o envieu a l’adreça secretaria@icater.org l’imprès que trobareu al final d’aquest apartat emplenat i signat per vosaltres.
 2. Adjunteu fotocòpia del Llibre de Família on aparegui el naixement/adopció del fill. i
 3. Adjunteu-hi també la documentació acreditativa de la baixa maternal, permís paternal o permís per adopció.

Col·legiats exercents majors de 75 anys o no exercents majors de 65 anys:

 1. Porteu o envieu a l’adreça secretaria@icater.org l’imprès que trobareu al final d’aquest apartat emplenat i signat per vosaltres.
  • Un cop haguem rebut la documentació que s’escaigui a cada cas a la Secretaria del Col·legi, la farem arribar a la Junta de Govern, que valorarà el cas i us farà arribar la seva resposta al més aviat possible.

Sol·licitud exempció quota 1 trimestre per naixement/adopció de fill/a

Sol·licitud exempció quota exercents >75 anys o no exercents >de 65 anys

Sol·licitud de comunicació a mútua per rebre prestació econòmica (assistència - IT)

  • Tràmit: Si sou col·legiats de l’ICATER, esteu al corrent de les vostres quotes amb la Mútua corresponent (Altermútua o Mutualidad de la Abogacía) i heu rebut assistència facultativa per part d’un professional mèdic, podeu adreçar-vos al Col·legi perquè comuniquem a la vostra mútua aquesta assistència, i aixi podreu rescabalar-vos i recuperar tot o una part del què us hagi costat el servei mèdic.

El tràmit per comunicar a la vostra mútua les altes i baixes per Incapacitat temporal (IT), o les confirmacions de baixa l’heu de fer vosaltres mateixos, contactant amb la vostra mútua. AlterMútua (Tel. 902 512 777,  sam@altermutua.com)

 

  •  Documentació:

Comunicació d’assistència mèdica: Envieu-nos a l’adreça secretaria@icater.org, o porteu personalment a la Secretaria del Col·legi, la vostra sol·licitud, juntament amb la còpia de la factura o rebut o volant del facultatiu on s’especifiqui el cost de l’assistència. Farem arribar aquesta documentació a la mútua corresponent i ells es posaran en contacte amb vosaltres.

____________________________________________________________________________________________________

Comunicacions relacionades amb Incapacitat temporal: Envieu a AlterMútua (Tel. 902 512 777,  sam@altermutua.com) els documents que acreditin la incapacitat temporal.