RECORDEU! Divendres 18 de setembre a les 9.45h Convocatòria d’Assemblea General Ordinària ICATER

16/09/2020

 

L’Assemblea serà presencial i tindrà lloc a la sala d’actes del col·legi amb l’adopció de les mesures necessàries per la situació de la COVID-19 (distàncies, mascaretes, gels).

 

Atès l’anterior i per poder assegurar que es respecten les distàncies entre els assistents a l’assemblea, us demanem que ens confirmeu si hi assistireu  per poder habilitar, si és necessari, un espai addicional.

 

Convocatòria d’Assemblea enviada el 28 de juliol de 2020

 

De conformitat amb el que disposen els vigents Estatuts col·legials i altres disposicions legals aplicables, la Junta de Govern ha acordat convocar l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA per divendres 18 de SETEMBRE de 2020, a les 9,45 hores en única convocatòria, a la Sala d’Actes del Col·legi d’Advocats, que es troba al C/ Gabriel Querol, 23 baixos d’aquesta ciutat, en base al següent:

 

ORDRE  DEL DIA

 

PRIMER.-      Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior.

 

SEGON.-        Ressenya de l’Il·lm. Sr. Degà dels esdeveniments més importants relacionats amb la vida del Col·legi en el transcurs de l’any 2019.

 

TERCER.-      Lectura, discussió i aprovació del compte general d’ingressos i despeses de l’exercici 2019.

 

QUART.-        Torn obert de paraules

 

Mitjançant la present es convoca a tots els col·legiats.

 

El Secretari, Pere Molina Bosch