Publicat al DOGC el Llibre 6è del Codi Civil de Catalunya, Obligacions i contractes – també reforma altres Llibres del CCCat

23/02/2017

 

Ahir 22 de febrer va sortir publicada al DOGC la Llei 3/2017, de 15 de febrer, del Llibre Sisè del Codi Civil de Catalunya, sobre Obligacions i Contractes, que a més també inclou diverses modificacions dels Llibres Primer, Segon, Tercer, Quart i Cinquè.

 

Aquesta Llei entrarà en vigor l’1 de gener de 2018 (a banda d’una petita part que us detallem al final de la circular) regula en el seu Capítol 1r els contractes amb finalitat de transmissió, entre els què trobem els de compravenda, els de permuta i els de cessió de solar o aprofitament urbanístic a canvi de construcció futura.

 

El contracte de compravenda és considerat en aquest nou Llibre del CCCat el contracte per excel·lència, el més important dels contractes d’intercanvi. La nova regulació incorpora un augment de la protecció del consumidor en aquest tipus de contractes.

 

El Llibre 6è també regula el contracte de mandat (considerat un contracte de servei) i, en particular, el de gestió. A més, es regulen els contractes sobre objecte aliè, els contractes de cultiu, incloent-hi els d’arrendament rústic i tots els què suposin un aprofitament agrícola, ramader o forestal d’una finca.

 

En el capítol quart es tracta del violari (pensió vitalícia) i del contracte d’aliments pel qual una de les parts s’obliga a proporcionar allotjament, manutenció, cura i assistència a una persona durant la seva vida, a canvi de la transmissió d’un capital en béns o drets. També hi apareixen els contractes de cooperació, els de finançament i garantia i el censal (considerat una alternativa al préstec, per oferir finançament a llarg termini).

 

Estigueu atents també a les modificacions a diversos articles dels Llibres Primer, Segon, Tercer, Quart i Cinquè del Codi Civil de Catalunya que incorpora aquesta Llei 3/2017, sobretot a les reformes del Llibre 2 sobre la capacitat d’obrar (211-3) i del Llibre 4rt, sobre interpelatio in iure (461-12) i del Llibre 5è sobre censos (565-11.5) que entren en vigor el proper 1 de març de 2017