Projecte d’Estatuts del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya: informació pública – podeu presentar-hi esmenes fins el 21 febrer

15/01/2020

 

Fins al 21 de febrer de 2020 es poden fer arribar esmenes, al·legacions o suggeriments al Projecte d’Estatuts del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya mitjançant la seva presentació davant del Registre General del Consell (C/ Roger de Llúria, 113, 3ª Planta; horari de dilluns a divendres de 8 a 15 h), per correu ordinari o per mitjà de correu electrònic dirigit a l’adreça recepció@cicac.cat .

 

El Ple de l’Il·lustre Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya, en la seva sessió ordinària de 25 de novembre de 2019, va acordar l’aprovació inicial del Projecte d’Estatuts del Consell, així com sotmetre el text aprovat a informació pública per mitjà de la publicació a la pàgina web del Consell,  al tauler d’anuncis del Consell i a les pàgines web dels 14 Col·legis catalans que l’integren, durant el període comprès entre el 20  de gener i el 21 de febrer de 2020, ambdós inclosos, a fi que els col·legiats puguin examinar-lo i formular les al·legacions, els suggeriments o les esmenes que considerin convenients.

 

El text es pot consultar des d’aquest enllaç a la pàgina web del Consell  (www.cicac.cat), i a la Secretaria de del Consell (Carrer Roger de Llüria, 113, 3a planta, de dilluns a divendres en horari de 9 a 15h.

 

Podeu fer arribar les vostres al·legacions, suggeriments o esmenes mitjançant la seva presentació davant del Registre del Consell (Carrer Roger de Llúria, 113, 3a planta, de dilluns a divendres de 9 a 15h), per correu o per mitjà de correu electrònic dirigit a l’adreça recepció@cicac.cat

 

 

Barcelona, 10 de gener de 2020

 

El Conseller Secretari