Imprimir Imprimir

Política de privacitat

De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de abril, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades) i la Llei Orgànica  3/2018, de 5 de desembre, de  Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, ICATER li informa que les dades personals de totes les persones en general que pugui guardar alguna relació amb aquesta entitat, són tractats per les finalitats i base jurídica que legitima el seu tractament, amb estricte compliment amb les normes vigents en matèria de protecció de dades.

El fet de proporcionar dades a través d’aquest lloc web o per correu electrònic, implica que l’usuari reconeix que la informació i les dades personals que proporciona són seus, actuals, exactes i certs.

Així mateix, posem a la seva disposició la informació en matèria de protecció de dades segons el tipus de relació que pugui mantenir amb nosaltres.

Identitat del Responsable del Tractament:

IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE TERRASSA

CIF Q0863009G

Domicili: C/ Gabriel Querol, 21-23, CP 08221 Terrassa (Barcelona)

Tel. 93.780.13.66

Fax 93.733.06.67

E-mail secretaria@icater.org

Dades del Delegat de Protecció de Dades:

E-mail: dpd@icater.org

Direcció postal: C/ Gabriel Querol, 21-23, CP 08221 Terrassa (Barcelona)

Finalitat i temps de conservació de les dades

Si està subscrit al nostre newsletter: tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar el servei de comunicacions d’ICATER.

En quant a la gestió col·legial: tractem la informació que ens faciliten les persones interessades, amb la finalitat de gestió administrativa i econòmica dels col·legiats, gestió d’expedients deontològics i sancions, gestió dels col·legiats usuaris de la formació del Col·legi, dels col·legiats adscrits al torn d’ofici, al servei de mediació i a  la resta de serveis, així com per la correcta gestió de les funcions pròpies i estatutàries del Col·legi.

Respecte a la seva imatge, la captació, reproducció i utilització de la mateixa serà necessària per la gestió col·legial, com per exemple, l’emissió dels carnets col·legials, així com també podrà aparèixer com imatge accessòria en aquells actes, esdeveniments i jornades formatives al que pugui assistir.

En quant al servei del torn d’ofici i servei d’orientació jurídica: tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestió del Torn d’Ofici i Servei d’Orientació Jurídica.

En quant al servei de mediació: tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar l’atenció a les sol·licituds de mediació.

En quant als usuaris de la formació: tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestió de les dades dels usuaris i intervinents en els cursos.

Si manté una relació contractual amb ICATER: tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestió comptable, econòmica i financera del Col·legi.

En cas que no es trobi dins dels col·lectius anteriors, però es posa en contacte amb ICATER: tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestió de les persones de contacte del Col·legi.

Si és seguidor del nostre compte de twitter, li informem que no tenim el control de les dades que ha pogut proporcionar a twitter, i la seva condició de “seguidor” únicament servirà perquè pugui rebre els twitts publicats per ICATER, per la qual cosa les seves dades igualment estan sota l’empara de la transferència internacional de dades que realitza Twitter International Company a les empreses del seu grup, en virtut de clàusules tipus aprovades per la Comissió europea, la còpia de les quals ens pot demanar en qualsevol moment o pot consultar a la seva pàgina web.

En qualsevol cas, les dades personals proporcionades es conservaran per aquesta entitat durant termini legal que sigui exigible, i en seu defecte, durant el temps que prevegi a cada moment la normativa en vigor per exigir qualsevol tipus de responsabilitat.

Legitimació per al tractament de les dades

La base legal per al tractament de les seves dades és el compliment d’obligacions legals i de missions d’interessos públics en exercici de les funcions públiques del Col·legi, d’acord amb la Llei de Col·legis Professionals, Llei de Mediació, Llei d’Assistència Jurídica Gratuïta, Llei d’Accés a les professions d’Advocat i Procurador i resta de normativa reguladora de la professió, el que es disposa als Estatuts i reglaments del Col·legi, així com l’interès legítim per les seves funcions a l’àmbit privat.

Així mateix, en cas que tingui una relació contractual amb ICATER, la base jurídica que legitima el tractament és l’execució del contracte, i en cas d’estar subscrit a l’enviament del nostre newsletter, la base jurídica és el seu consentiment.

ICATER únicament li demanarà que ens proporcioni les dades que siguin necessàries i per tant, qualsevol dada que no ens doni, podrà tenir com a conseqüència que no podrem portar a terme les obligacions que corresponguin en desenvolupament de la base jurídica que legitima el tractament.

Destinataris de la cessió o comunicació de dades

Les dades que ens proporcionin per qualsevol via, inclosos per mitjà de formularis, pàgina web o correu electrònic, no seran cedides a persones físiques ni jurídiques públiques o privades sense el seu consentiment, o si no ho autoritza una llei o els nostres estatuts, com per exemple, en cas de les dades de col·legiats, es cediran al Consell General de l’Advocacia Espanyola, Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya, òrgans judicials, Administració de Justícia i resta d’administracions públiques que corresponguin; en cas de dades personals que es tracta en el servei de medicació, es cediran al Centre de mediació familiar – Generalitat de Catalunya; respecte al servei de Torn d’Ofici i SOJ, es cediran al Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya, òrgans judicials i Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta.

Així mateix, les seves dades podran ser proporcionades a aquelles entitats que ens prestin serveis, i que tractaran les seves dades com a “encarregats de tractament”, els quals tindran adoptades les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i altres obligacions en la matèria que exigeixi la normativa a cada moment.

ICATER utilitza un servei de missatgeria de Microsoft i plataformes de terceres entitats que ens presten serveis per l’enviament de comunicacions i formularis en el compliment de les seves funcions. En aquest sentit, per la utilització de Mailchimp (The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp), així com pel cas d’omplir un formulari a través del servei de Google Inc, o de Zoho, i per utilitzar el correu d’Icater (Microsoft), li informem que ja sigui directament o perquè les esmentades empreses tenen prestadors de serveis fora de l’EEE, el tractament de les dades suposa una transferència internacional de dades que compleix amb els estàndards que garanteixen el compliment de la normativa en protecció de dades vigent a la UE,  atès que es mantenen contractes subscrits amb les clàusules tipus aprovades per la Comissió Europea, la còpia de les quals ens pot demanar en qualsevol moment o pot consultar a les seves respectives pàgines web.

Drets dels usuaris en protecció de dades

Tota persona té dret a obtenir confirmació sobre si a l’ICATER estem tractant dades personals que els concerneixin o no. Així mateix, tindran dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat, la seva rectificació, supressió, la limitació del seu tractament, a oposar-se al tractament, així com a la portabilitat de les dades.

Per exercir qualsevol d’aquests drets, l’interessat pot dirigir-se a qualsevol de les dades de contacte assenyalades a l’apartat “Identitat del Responsable del Tractament”.

Així mateix, en cas que hagués atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat específica diferent a la prestació del servei o de la relació que li uneix a aquesta entitat, pot retirar el seu consentiment en  qualsevol moment, sense que això afecti a la relació que li uneix a nosaltres.

En cas que no s’hagi obtingut contestació a l’exercici dels seus drets o no estigui d’acord amb la mateixa, pot interposar la corresponent reclamació davant el Delegat de Protecció de Dades a les dades de contacte indicades al principi de la present política de privacitat, o bé directament a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, http://apdcat.gencat.cat, carrer Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a. CP 08008 Barcelona.


Darrera actualització, novembre 2021

Consulteu des d’aquí l’Inventari d’Activitats de Tractament de l’ICATER