Imprimir Imprimir

Política de privacitat

D’acord amb l’establert a la normativa vigent en protecció de dades, ICATER li informa que les dades personals de totes les persones en general que puguin guardar alguna relació amb aquesta entitat, són tractades per les finalitats i base jurídica que legitima el seu tractament, amb estricte compliment amb les normes vigents en matèria de protecció de dades.

El fet de proporcionar dades a través d’aquest lloc web o per correu electrònic, implica que l’usuari reconeix que la informació i les dades personals que proporciona són seves, actuals, exactes i certes.

Així mateix, posem a la seva disposició la informació en matèria de protecció de dades segons el tipus de relació que pugui mantenir amb nosaltres.

 

Identitat del Responsable del Tractament:

 

IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE TERRASSA

CIF Q0863009G

Domicili: C/ Gabriel Querol, 21-23, CP 08221 Terrassa (Barcelona)

Tel. 93.780.13.66

Fax 93.733.06.67

E-mail secretaria@icater.org

 

Dades del Delegat de Protecció de Dades:

 

E-mail: dpd@icater.org

Direcció postal: C/ Gabriel Querol, 21-23, CP 08221 Terrassa (Barcelona)

 

 

Finalitat i temps de conservació de les dades

 

Si està subscrit al nostre newsletter: tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar el servei de comunicacions d’ICATER.

Pel que fa a la gestió col·legial: tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestió administrativa i econòmica dels col·legiats, gestió d’expedients deontològics i sancions, gestió dels col·legiats usuaris de la formació del Col·legi, dels col·legiats adscrits al Torn d’Ofici, al Servei de Mediació i a  la resta de serveis, així com per a la correcta gestió de les funcions pròpies i estatutàries del Col·legi.

Respecte a la seva imatge, la captació, reproducció i utilització de la mateixa serà necessària per a la gestió col·legial, com per exemple, l’emissió dels carnets col·legials, així com també podrà aparèixer com a imatge accessòria en aquells actes, esdeveniments i jornades formatives a les que pugui assistir.

 

Pel que fa al servei del Torn d’Ofici i Servei d’Orientació Jurídica: tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestió del Torn d’Ofici i Servei d’Orientació Jurídica.

Quant al Servei de Mediació: tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar l’atenció a les sol·licituds de mediació.

Quant a la Formació: tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestió de les dades dels usuaris i intervinents en els cursos.

Si manté una relació contractual amb ICATER: tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestió comptable, econòmica i financera del Col·legi.

En cas que no es trobi dins els col·lectius anteriors, però es posa en contacte amb ICATER: tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestió de les persones de contacte del Col·legi.

Si és seguidor del nostre compte de Twitter, li informem que no tenim el control de les dades que ha pogut proporcionar a Twitter, i la seva condició de “seguidor” únicament servirà perquè pugui rebre els tuits publicats per ICATER, per la qual cosa les seves dades igualment estan sota l’empara la transferència internacional de dades garantida per l’escut de privacitat entre l’EU i els EEUU.

En qualsevol cas, les dades personals proporcionades es conservaran per aquesta entitat durant el termini legal que sigui exigible, i en el seu defecte, durant el temps que prevegi a cada moment la normativa en vigor per exigir qualsevol tipus de responsabilitat.

 

Legitimació per al tractament de les dades

 

La base legal per al tractament de les seves dades és l’interès legítim, i en cas d’estar subscrit a l’enviament del nostre Newsletter, és el seu consentiment.

 

L’ICATER únicament li demanarà que ens proporcioni les dades que siguin necessàries i per tant, qualsevol dada que no ens doni, podrà tenir com a conseqüència que no podrem portar a terme les obligacions que corresponguin en desenvolupament de la base jurídica que legitima el tractament.

 

Destinataris de la cessió o comunicació de dades

 

Les dades que ens proporcioni per qualsevol via, incloent-hi les proporcionades per mitjà de formularis, pàgina web o correu electrònic, no seran cedides a persones físiques ni jurídiques públiques o privades sense el seu consentiment, o si no ho autoritza una llei o els nostres estatuts, com és al Consell General de l’Advocacia Espanyola, Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya, òrgans judicials, Administració de Justícia i resta d’administracions públiques que corresponguin.

 

Així mateix, les seves dades podran ser proporcionades a aquelles entitats que ens prestin serveis, i que tractaran les seves dades com a “encarregats de tractament”, els quals tindran adoptades les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i altres obligacions en la matèria que exigeixi la normativa a cada moment.

 

L’ICATER utilitza un servei de missatgeria de Microsoft i plataformes de terceres entitats que ens presten serveis per a l’enviament de formularis en el compliment de les seves funcions. En aquest sentit, per a la utilització de Mailchimp (The Rocket Science Group,LLC d/b/a Mailchimp), així com pel cas d’emplenar un formulari a través del servei de Google Inc, o de Zoho, i per utilitzar el correu d’ICATER (Microsoft) li informem que el tractament de les dades suposa una transferència internacional de dades que compleix amb els estàndards que garanteixen el compliment de la normativa en protecció de dades vigent a la UE, tant per estar adherits a l’Escut de Privacitat, i que pot consultar al següent enllaç: https://www.privacyshield.gov/list, com per mantenir un contracte subscrit que ofereix les garanties establertes a les Decisions de la Comissió Europea.

 

Drets dels usuaris en protecció de dades

 

Tota persona té dret a obtenir confirmació sobre si a l’ICATER estem tractant dades personals que els concerneixin o no. Així mateix, tindran dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat, la seva rectificació, cancel·lació o supressió, la limitació del seu tractament, a oposar-se al tractament, així com a la portabilitat de les dades.

Per exercir qualsevol d’aquests drets, l’interessat pot dirigir-se a qualsevol de les dades de contacte assenyalades a l’apartat “Identitat del Responsable del Tractament”.

Així mateix, en cas que hagués atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat específica diferent a la prestació del servei o de la relació que l’uneix a aquesta entitat, pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti a la relació que l’uneix a nosaltres.

 

En cas que no s’hagi obtingut contestació a l’exercici dels seus drets o no estigui d’acord amb la mateixa, pot interposar la corresponent reclamació davant el Delegat de Protecció de Dades o directament a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, http://apdcat.gencat.cat, carrer Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a. CP 08008 Barcelona.