Novetats pel que fa a les sol·licituds de suspensió de procediments per part dels advocats i advocades: RDL 5/2023

30/06/2023

Avui ha entrat en vigor el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de juny, publicat ahir al BOE.

Aquest RDL, entre molts altres temes (té 224 pàgines) recull diversos articles que modifiquen procediments i ens interessen especialment als advocats i advocades i que, sense ànim de ser exhaustius, us detallem a continuació:

Pel que fa a l’àmbit dels procediments civils, recollits a partir de l’article 225 de l’RDL, us destaquem:

  • Es podran interrompre els terminis per tres dies hàbils quan, entre altres raons, l’advocat o advocada comuniqui causes de força major com naixement i cura de menor, malaltia greu i/o accident amb hospitalització, mort de familiars fins a 2n grau o baixa laboral certificada per la Seguretat Social o Mútua equivalent.
  • També es podrà suspendre el curs del procediment per tres dies hàbils (i fins a cinc) per raons similars.
  • Es podrà demanar data nova d’assenyalament de vista o altres actes processals si qualsevol dels que han d’anar a l’acte judicial (inclòs l’advocat o advocada) al·lega els motius que citàvem al primer apartat.
  • Es podrà sol·licitar suspensió de la vista si s’ha de continuar una altra vista pendent del dia anterior, entre d’altres causes.

    Tot això dins l’àmbit Civil. L’RDL recull també altres disposicions importants sobre qüestions similars pel que fa als procediments en les jurisdiccions Penal, Laboral i Contenciós-Administrativa.

    Si voleu ampliar aquesta informació, llegiu en aquest enllaç el text complet de l’RDL 5/2023.