Nova Llei de Trànsit i Seguretat Vial, publicada avui al BOE. Què canvia?

21/12/2021

Avui 21 de desembre s’ha publicat al BOE la Ley 18/2021, de 20 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, en materia del permiso y licencia de conducción por puntos (24 pàgines).

Aquestes són les principals novetats de la nova Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial:

1) Distraccions: Tenir el mòbil a la ma mentre es condueix suposarà perdre 6 punts del carnet (abans eren 3 punts). La sanció econòmica es manté, 200€.

2) Cinturó de seguretat i elements de protecció: Utilitzar malament o NO portar posat el cinturói de seguretat suposarà perdre un punt més del que suposava fins ara. Es perdran 4 punts. També s’aplica aquesta sanció als sistemes de retenció infantil, casc i altres elements obligatoris. Es manté la sanció pecuniària de 200€.

3) Ciclistes: Quan s’hagi d’avançar un o diversos ciclistes, serà OBLIGATORI, en vies amb més d’un carril per sentit, CANVIAR DE CARRIL per deixar més espai lateral. Si l’avançament es fa malament, es perdran 5 punts “cuando se adelanta se hace poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas sin dejar la separación mínima obligatoria de 1,5 metros”. La multa serà de 200€. També es prohibeix parar o estacional en carril bici o vies ciclistes.

4) Llençar coses a la carretera: Augmenten de 4 a 6 punts els que es restaran del carnet per llençar per exemple per la finestra del cotxe QUALSEVOL OBJECTE.

5) Recuperar punts del carnet: S’unifiquen els terminis. Per recuperar el ‘saldo’ inicial hauran de passar dos anys sense cometre infraccions. Abans aquest període variava en funció de la gravetat de la infracció que s’havia comès.

6) Cursos de Conducció Segura i eficient: Es podran recuperar 2 punts del carnet si es realitzen cursos de conducció segura i eficient. En breu es publicarà una ordre ministerial amb els detalls sobre aquests cursos.

7) Alcohol i drogues entre conductors menors d’edat: Els conductors menors d’edat de qualsevol tipus de vehicle (ciclomotors, permís AM, motos fins a 125cc, bicis i vehicles de mobilitat personal -patinets- no podran circular amb una taxa d’alcohol superior a zero, tant en sang com en aire espirat).

8) Sistemes ‘antiarranque’ si s’ha begut: Els anomenats alcoholock seran part de l’equipament de sèrie per als vehicles de transport de viatgers per carretera que es matriculin a partir del 6 de juliol de 2022.

9) Avançaments: Ja no es podran superar en 20 km/h els límits de velocitat màxims en carreteres convencionals quan avancin a d’altres vehicles.

10) Motoristes: Podran utilitzar dispositius inalàmbrics sempre que estiguin certificats o homologats per a la seva utilització en el casc, sempre amb la finalitat de comunicació o navegació, i que no afecti a la seguretat.

11) Zonas de Baixes Emissions: No respectar els requisits d’accés a una ZBE serà una nova infracció greu que suposarà 200€ de multa, però NO es perdran punts.

12) Exàmens per treure’s el carnet de conduir: Suposarà una multa de 500€ “utilizar dispositivos de intercomunicación no autorizados reglamentariamente en las pruebas para la obtención y recuperación de permisos o licencias de conducción u otras autorizaciones administrativas para conducir o colaborar o asistir con la utilización de dichos dispositivos”. Afegit a la sanció econòmica, el/la aspirant no podrà presentar-se de nou a les proves en sis mesos.

13) Conducción autónoma: Hi ha una referència al respecte, però falta concretar detalls.