Llista de Comptadors-partidors de l’ICATER: vols formar-ne part?

29/09/2017

 

Dins l’àmbit del Dret de Successions, un comptador-partidor és una persona de confiança del Testador a la qual el causant li encomana el repartiment dels béns que quedin després de la seva mort. Si el difunt no l’hagués nomenat o la persona designada no assumeix el càrrec, els hereus i llegataris -que representin com a mínim el 50% del cabdal hereditari- podran sol·licitar del Jutge el nomenament d’un Comptador-partidor (anomenat datiu) dels què figurin a les llistes oficials confeccionades pels Col·legis d’Advocats.

 

A manca d’una regulació específica en la matèria més enllà de les previsions genèriques dels articles 784 i següents de la LEC, la Junta de Govern de l’ICATER va acordar que per ser inclòs a la Llista de comptadors-partidors les condicions que s’han de complir són les següents:

 

1.- Ser advocat en exercici amb tres anys d’experiència professional en l’exercici de l’advocacia, de manera continuada abans d’inscriure’s a la llista, o haver acreditat formació especialitzada en Dret de Successions (atenció: la documentació que acrediti la formació ha de fer-se arribar a la Secretaria del Col·legi juntament amb el formulari de sol·licitud)

 

2.- Tenir despatx obert a qualsevol de les localitats de la demarcació territorial de l’ICATER.

 

3.- Sol·licitar la inclusió al llistat emplenant el formulari de sol·licitud i fent-lo arribar, amb la documentació acreditativa que s’escaigui, a la Secretaria del Col·legi (personalment o per mail, secretaria@icater.org).

 

Tota la informació sobre la inclusió en la Llista de Comptadors-partidors i en altres Registres Professionals (Administradors concursals, Mediadors…), també la teniu a la web del Col·legi, apartat Serveis als Col·legiats/Catàleg de Serveis/Inscripció a Registres Professionals.