La cotització de la retribució en espècie no compta en els acomiadaments, segons el TSJ de Galícia

21/04/2015

La nova cotització de la retribució en espècie no incrementa el càlcul de les indemnitzacions per acomiadament. Així ho ha establert una recent sentència del TribunalSuperior de Justicia (TSJ) de Galícia, que resol de forma favorable a les empresas un assumpte que estava generant molts dubtes.

 

Tradicionalment s’equiparava el concepte de “salari” amb el de “retribucions per les què s’ha de cotitzar” (per exemple, la sentència del Tribunal Supremo de 31 de gener de 1995 indicava que “el salario real, en materia de Seguridad Social, se correspondía a las retribuciones que se tienen en cuenta para el cálculo de cotizaciones”.

 

La Disposició Final Tercera del Real Decreto Ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores, va modificar la redacció  de l’article 109 de la Ley General de la Seguridad Social, que regula els conceptes que integren la base de cotització. Arran d’aquesta reforma, conceptes típics de la retribució en espècie com el plus de transport o el tiquet restaurant ja no s’exclouen de la base de cotització com es feia fins ara.

 

El canvi va “promoure” el temor de que arran de la nova definició o ampliació dels conceptes cotitzables, s’alterés la seva naturalesa jufícia, de manera que conceptesque s’havien considerat com a extrasalarials – i exclosos de la base reguladora de l’acomiadament- fossin declarats pels jutges com a salarials, i haguéssin de ser tinguts en compte, incrementant, doncs, les indemnitzacions.

 

Però el TSJ de Galicia rebutja aquesta hipòtesi i precisa que la inclusió de certs conceptes en la base de cotització no altera la seva naturalesa jurídica, i segueixen essent conceptes extra salarials fora de l’àmbit del càlcul de les indemnitzacions per acomiadament.