ITP i AJD: modificats els models d’autoliquidació 620, compravenda de determinats mitjans de transport usats, i el model 627, compravenda de vehicles usats

28/02/2022

Publicació de l’Ordre ECO/13/2022, per la qual es modifiquen els models 620 i 627 de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

Us informem que s’ha publicat l’Ordre ECO/13/2022, de 16 de febrer, per la qual es modifiquen els models 620 i 627 de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, aprovats per l’Ordre ECO/330/2011, de 30 de novembre, per la qual s’aproven els models d’autoliquidació dels tributs gestionats per l’Agència Tributària de Catalunya (DOGC núm. 8613, de 24.2.2022).

La nova Ordre modifica el model d’autoliquidació 620, compravenda de determinats mitjans de transport usats, i el model 627, compravenda de vehicles usats, ambdós de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, amb la finalitat d’augmentar el grau d’eficiència en la gestió d’aquest tribut i per tal de facilitar a les persones adquirents de mitjans de transport usats el compliment de les seves obligacions tributàries.

En aquest sentit, els canvis introduïts són els següents:

  • Es podran presentar per via telemàtica les autoliquidacions de l’impost quan la persona transmitent és no resident a Espanya i no disposa de NIF.
  • S’elimina l’obligació d’introduir les dades de què ja disposa l’Administració i, per tant, no serà necessari que la ciutadania les inclogui.

Per tant, el model 620, quan el transmitent és no resident i no disposa de NIF, deixa d’estar inclòs a la llista d’operacions exonerades de tramitació telemàtica.

Els nous models d’autoliquidació 620 i 627 ja es troben disponibles a la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya.