Impostos – l’ATC aclareix des de quan es computa la ‘suspensió de terminis de presentació i ingrés de tributs’ (14 de març)

31/03/2020

L’article 14 del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, fa referència a la suspensió dels terminis de presentació i ingrés de tributs, però no concreta quina és la data inicial de la suspensió de la presentació d’autoliquidacions i pagament que preveu. En concret, estableix:

 

“Article 14. Suspensió dels terminis de presentació i ingrés de tributs

En l’àmbit d’aplicació dels tributs propis de la Generalitat de Catalunya i dels tributs cedits s’estableix la suspensió de la presentació d’autoliquidacions i pagament dels esmentats tributs fins que es deixi sense efecte l’estat d’alarma establert en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària provocada pel COVID-19.”

 

Per determinar quina és la data inicial de la suspensió de la presentació d’autoliquidacions i pagament prevista en aquest precepte, tota vegada que l’article 14 no en diu res, cal tenir en compte el que estableix el preàmbul del Decret llei 7/2020, el qual, si bé és cert que no té caràcter dispositiu o normatiu, sí que té un reconegut caràcter informador o d’abast interpretatiu del contingut de la norma que introdueix.

 

Atenent a aquest caràcter, podem entendre que, essent la finalitat del Decret llei complementar -en el marc de les competències de la Generalitat- les mesures necessàries per atendre la situació d’estat d’alarma segons queda expressament declarat en el preàmbul, s’ha d’entendre que la finalitat de la suspensió dels terminis de presentació i autoliquidació a què es refereix l’article 14 ha d’abastar des de l’inici de la declaració d’estat alarma.

 

En conclusió, el termini de suspensió a què fa referència l’article 14 s’inicia el 14 de març i es manté fins que es deixi sense efecte l’estat d’alarma.

Per a més informació, podeu consultar les notes actualitzades que anem publicant a l’apartat “Notícies” de la seu electrònica, en especial el Recull informatiu sobre mesures excepcionals.