El Tribunal Suprem fixa doctrina sobre la devolució de les clàusules sòl declarades abusives

17/04/2015

El Ple de la Sala Civil del Tribunal Supremo ha notificat la sentència en la què estableix que quan es declari abusiva, i per tant, nul·la, la clàusula sòl d’una hipoteca, procedirá la restitució al prestatari dels interessos pagats en aplicació de l’esmentada clàusula des del 9 de maig de 2013, data de la sentència de la mateixa Sala que va establir els criteris per declarara abusives les clàusules sòl.

 

En la sentència, el Suprem fixa com a doctrina el següent: “Que cuando en aplicación de la doctrina fijada en la sentencia de Pleno de 9 de mayo de 2013, ratificada por la de 16 de 2014, recurso 1217/2014, y la de 24 de marzo de 2015, recurso 1765/2013, se declare abusiva y, por ende, nula la denominada cláusula suelo inserta en un contrato de préstamo con tipo de interés variable, procederá la restitución al prestatario de los intereses que hubiese pagado en aplicación de dicha cláusula a partir de la fecha de publicación de la sentencia de 9 de mayo de 2013”.

 

Més informació?