El Tablón Edictal Único del BOE compleix un mes. Sabeu què és i com funciona?

01/07/2015

 

Avui, 1 de juliol, fa un mes que funciona el Tablón Edictal Único del BOE, que des de l’1 de juny de 2015 aglutina totes les notificacions per edictes en diversos butlletins que es feien fins ara si la notificació directa al ciutadà no era possible.

 

El dia 22 de maig d’enguany es publicava el Real Decreto 385/2015, de 22 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 181/2008, de 8 de febrero, de ordenación del diario oficial «Boletín Oficial del Estado», que creava aquest nou Tauler Únic.

 

 

A partir, doncs, del passat 1 de juny, si no és possible la notificació a l’interessat, sigui  aquesta notificació electrònica o ordinària, totes les notificacions es publicaran al Suplement de notificacions del Boletín Oficial del Estado, amb independència de l’Administració o òrgan que les notifiqui.

 

Això es fa a través d’un nou suplement d’anuncis de notificació, de caràcter independent però que forma part del BOE i de la seva edició electrònica. Així doncs, ara l’estructura del BOE és la següent: Sección I: Disposiciones generales; Sección II: Autoridades y personal; Sección III: Otras disposiciones; Sección IV: Administración de Justicia; Sección V: Anuncios; Sección del Tribunal Constitucional  i, finalment, Suplemento de notificaciones.

 

Les Administracions podran publicar també en altres diaris o taulers, però la publicació en el BOE serà la única necessària en tot cas i la determinant a efctes de còmput de terminis.

 

El nou suplement, igual que la resta del diari oficial, té el caràcter de font d’accés públic, però el seu aspecte més novedós és que un cop transcorreguts tres mesos des de la seva publicació, els anuncis de notificació només resultaran accessibles mitjançant un codi de verificació de caràcter únic i no previsible. Això és així perquè aquest tipus d’anuncis de notificacions supleixen una notificació personal, actuant com a mecanisme de garantia d’interessats concrets, i per això no necessiten el mateix grau de publicitat que les disposicions i actes administratius que es publiquen a les altres seccions del diari, sobretot un cop que han transcorregut els terminis d’impugnació de l’acte objecte de notificació.

 

Vegeu més informació sobre el Tablón Edictal Único del BOE a la web del BOE