El Ministerio de Justicia publica la Circular 02/2020 recomanant que els LAJs nofitiquin a les parts les resolucions dels procediments en curs

21/04/2020
 
 

El Ministeride Justicia ha dictat amb data 20 d’abril de 2020 una circular per la què es recomana als LAJs que notifiquin a les parts les resolucions que es dictin als procediments judicials en curs durant la vigència de la pròrroga de l’estat de l’alarma.

 

La recomanació es refereix a les resolucions que es dictin en qualsevol procediment, no només en els declarats essencials, i afecta tant a les resolucions de tràmit com a les què posen fi al procediment judicial.