Convocatòria d’eleccions a càrrecs de la Junta de Govern de l’ICATER pel 22 de desembre de 2022

21/11/2022

(Continuació de la Comunicació ICATER núm. 28/2022 de data 21 de novembre de 2022, de convocatòria d’eleccions a càrrecs de la Junta de Govern del Col·legi)

[…]

  1. Estar condemnat/da per sentència ferma que porti aparellada la inhabilitació o suspensió per a càrrecs públics, mentre subsisteixin.
  2. Haver estat sancionat/da disciplinàriament per resolució ferma per qualsevol Col·legi d’advocats, en tant no hagin estat rehabilitats.
  3. Ser membre d’òrgan rector d’un altre Col·legi professional

4.- A l’efecte d’elegir càrrecs de la Junta de Govern, tindran dret a sufragi actiu, tots els/les col·legiats/des incorporats/des al Col·legi amb més de tres mesos d’antelació a la data de la convocatòria de les eleccions i no estigui suspès/a en l’exercici de la professió. A partir del dia 26 de novembre de 2022, quedarà exposada a la Secretaria del Col·legi, i a la Delegació del Col·legi a Rubí:

  • a.- La llista, ordenada alfabèticament, dels col·legiats i col·legiades amb dret a elegir i a ser elegits/des.
  • b.- Els càrrecs que han de ser objecte d’elecció i requisits, tant d’antiguitat com de situació col·legial, exigits per poder aspirar a cadascun d’ells.
  • c.- Dia i horari de celebració de la jornada electoral per a l’elecció o renovació dels càrrecs vacants de la Junta de Govern, horari i llocs en els quals es podrà votar i l’hora en què tancaran les urnes per començar l’escrutini.

5.- Els càrrecs seran elegits per un període de QUATRE anys, és a dir, fins el mes de desembre de 2026.

6.- De conformitat amb el que disposa, l’article 36 dels Estatuts, les candidatures hauran de presentar-se a la Secretaria del Col·legi almenys vint dies abans de la data de l’elecció, és a dir, com a màxim, fins les 19 hores del dia 1 de desembre de 2022, data en què finalitza el període de presentació de candidatures. Les candidatures es podran presentar individualment o conjuntament en una sola llista, si bé en aquest últim supòsit les llistes seran obertes.

7.- Les candidatures hauran de ser signades pels candidats o candidates, i no s’acceptarà la candidatura d’un/a mateix/a col·legiat/da simultàniament per a més d’un càrrec.

8.- L’endemà de la data final del termini de presentació de candidatures, la Junta de Govern proclamarà candidats/es les persones que reuneixin els requisits establerts.

9.-Tot seguit publicarà en el tauler d’anuncis els noms dels candidats o candidates proclamats i els ho comunicarà.

10.- L’exclusió haurà d’ésser motivada i es notificarà a l’interessat/da l’endemà.

11.- Contra la resolució d’exclusió d’un/a candidat/a es podrà presentar recurs davant la Junta de Govern en el termini de quaranta-vuit hores. La Junta de Govern resoldrà dins d’un termini igual.

12.- Quan el nombre de candidats/es presentats no ultrapassi el de vacants convocades, no caldrà fer eleccions i quedaran designats/des els presentats/des.

13.- L’elecció serà per votació directa i secreta dels col·legiats/des i s’atindrà, pel que fa al còmput de valor dels vots, al que estableix l’art. 42 dels Estatuts del Col·legi.

14.- S’admetran els vots emesos per correu, o presentats directament a la seu del Col·legi d’Advocats, abans del dia de la votació, sempre que l’emissió del vot es faci de la forma següent:

  • a) Dins d’un sobre en blanc s’introduirà la papereta de votació.
  • b) Aquest sobre s’introduirà en un altre, en el qual caldrà indicar nom i cognoms i número de col·legiat/da, amb la signatura autenticada per diligència notarial.
  • c) Aquest segon sobre s’enviarà bé per correu certificat, o bé es presentarà personalment a la Secretaria, on s’emetrà el corresponent justificant de recepció, o bé per conducte notarial i anirà adreçat al Degà o al Secretari de la Junta de Govern del Col·legi d’Advocats de Terrassa, amb la següent indicació:

Per a les eleccions del Col·legi d’Advocats de Terrassa a celebrar el dia 22 de desembre de 2022

15.- Als efectes dels apartats anteriors, el Col·legi facilitarà el tràmit del vot per conducte notarial, designant  un Notari a cada partit judicial, assumint-ne les despeses, al qual es podran adreçar els/les votants per exercir el seu dret. En aquest sentit, el Col·legi donarà instruccions al fedatari públic, a fi i efecte que aquest remeti els vots emesos en presència seva, a la seu del Col·legi el dia de la votació i abans de l’inici d’aquesta.

16.- Tan sols es computaran els vots emesos per correu certificat o presentats a la seu del Col·legi d’Advocats, que compleixin els requisits més amunt establerts i que tinguin entrada a la secretaria del Col·legi abans de començar la votació.

17.- S’estableixen dues meses electorals, una a la seu del Col·legi d’Advocats de Terrassa, i una altra a la Delegació de Rubí. Les urnes  s’obriran a les 10 del matí i restaran obertes fins les 18h.

18.- En el supòsit que el dia de les eleccions un/a elector/a no pugui votar en la seva mesa, però sí a l’altra, ho podrà fer, i el President de la Mesa on voti, informarà en el mateix moment de la votació, al President de l’altra mesa als efectes de reflectir la votació, i confirmar que no ha votat prèviament a l’altra mesa.

La normativa aplicable en aquest procés electoral és la regulada en els vigents Estatuts del Col·legi d’Advocats de Terrassa, especialment el Capítol Quart, del Títol Tercer.

LA SECRETÀRIA, Ana M. Velasco Vega

Terrassa, 21 de novembre de 2022