Convocatòria d’Assemblea Ordinària ICATER: 31 de març 2022, 9.45h

01/03/2022

De conformitat amb el que disposen els vigents Estatuts col·legials i altres disposicions legals aplicables, la Junta de Govern ha acordat convocar l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA pel dia 31 de març de 2022, a les 9.45h en primera i única convocatòria, a la Sala d’actes del Col·legi d’Advocats, C/Gabriel Querol, 23 baixos, d’aquesta ciutat.  

L’Assemblea serà presencial i tindrà lloc a la sala d’actes del col·legi amb l’adopció de les mesures necessàries per la situació de la COVID-19. Atès l’anterior us demanem que ens confirmeu si hi assistireu  per poder habilitar, si és necessari, un espai addicional.

ORDRE DEL DIA

PRIMER.-      Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior

SEGON.-      Ressenya de l’Il·lm. Sr. Degà dels esdeveniments més importants relacionats amb la vida del Col·legi en el transcurs de l’any 2021.

TERCER.-      Lectura, discussió i aprovació del compte general d’ingressos i despeses de l’exercici 2021.

QUART.–          Proposicions

CINQUÈ.-      Precs i preguntes

La Secretària, Ana M. Velasco Vega

NOTAFins a 5 dies abans de la celebració de l’Assemblea Ordinària, es podran presentar propostes o esmenes referides als assumptes de l’Ordre del dia, que seran sotmeses a deliberació i acord. Les propostes o esmenes s’hauran de presentar per escrit.

Fins a 15 dies abans de la celebració de l’Assemblea Ordinària, els/les col·legiats/des podran presentar les proposicions que desitgin incloure a l’Ordre del dia per sotmetre-les a deliberació i acord de l’Assemblea General i que seran tractades en l’Ordre del dia dins la secció denominada Proposicions. Aquestes proposicions hauran de ser subscrites com a mínim per 10 col·legiats. En fer-se lectura d’aquestes proposicions, l’Assemblea General acordarà si cal o no obrir discussió sobre les mateixes.