Convocatòria d’Assemblea Ordinària ICATER – 21 desembre, 9.45h a la sala d’actes del Col·legi

21/11/2018

 

Ordre del dia

 

PRIMER.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior

SEGON.- Lectura i aprovació, si s’escau, del pressupost elaborat per la Junta de Govern per a l’exercici 2019

TERCER.- Proposicions

QUART.- Precs i preguntes

CINQUÈ.- Presa de possessió dels candidats als càrrecs de la Junta de Govern proclamats electes

 

NOTA: Fins a 5 dies abans de la celebració de l’Assemblea Ordinària, es podran presentar propostes o esmenes referides als assumptes de l’Ordre del dia, que seran sotmeses a deliberació i acord. Les propostes o esmenes s’hauran de presentar per escrit.

 

La proposta de Pressupostos 2019 estarà a disposició de tots els col·legiats a la Secretaria del Col·legi.

 

Fins a 15 dies abans de la celebració de l’Assemblea Ordinària, els col·legiats podran presentar les proposicions que desitgin incloure a l’Ordre del dia per sotmetre-les a deliberació i acord de l’Assemblea General i que seran tractades en l’Ordre del dia dins la secció denominada Proposicions. Aquestes proposicions hauran de ser subscrites com a mínim per 10 col·legiats. En fer-se lectura d’aquestes proposicions, l’Assemblea General acordarà si cal o no obrir discussió sobre les mateixes.