Canvis a diversos impostos (Catalunya): publicada la Llei 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic

10/01/2022

Us informem que s’ha publicat la Llei 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic (DOGC núm. 8575, de 31 de desembre).

Pel que fa a les mesures fiscals que estableix aquesta Llei, el títol I recull les mesures relacionades amb els tributs propis, amb modificacions en els tributs següents:

– Impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques

– Impost sobre els habitatges buits

– Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica

El títol II recull les mesures relacionades amb els tributs cedits següents:

– Impost sobre successions i donacions

– Tributació sobre el joc

– Impost sobre la renda de les persones físiques

Per ampliar la informació, podeu consultar aquesta notícia, disponible a la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya.