Bonificacions tributàries per a terrasses i parades per ajudar als afectats per les mesures anti Covid-19

30/11/2020

 

L’ATC ens informa que s’ha publicat el Decret llei 46/2020, de 24 de novembre, de mesures urgents de caràcter administratiu, tributari i de control financer (DOGC núm. 8281, de 26.11.2020).

 

Aquest nou Decret llei amplia les mesures ja adoptades anteriorment pel Govern per donar suport als sectors afectats per la situació econòmica provocada per la pandèmia de la COVID-19.

 

Pel que fa a l’àmbit tributari, a l’article 4 estableix una bonificació de les concessions administratives o actes administratius equiparables que atorguin l’aprofitament privatiu del domini públic.

 

Concretament, estableix una bonificació del 100% en la quota tributària de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, en la modalitat de transmissions patrimonials oneroses, de les concessions administratives o actes administratius equiparables que atorguin l’aprofitament privatiu del domini públic per al seu ús com a terrassa per part d’establiments d’hostaleria i restauració, meritats entre l’1 de gener del 2020 i el 31 de desembre del 2021

 

Aquesta bonificació també és aplicable a les concessions administratives o actes administratius equiparables subjectes a l’impost que autoritzin la venda de mercaderies i prestació de serveis mitjançant estructures o parades desmuntables o vehicles botiga en el territori de Catalunya