Atenció: aviseu els vostres clients i clientes obligats a rebre notificacions electròniques de l’Agència Tributària que si no comuniquen mòbil o email per rebre avisos se’ls pot donar per notificats

14/10/2020

 

Com sabeu, l’1.10.2016, d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (art. 14.2, 14.3 i 41.1), va entrar en vigor l’obligatorietat de rebre les notificacions per via electrònica per als col·lectius següents: les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada, i els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.

 

Així mateix, d’acord amb el Decret 76/2020, de 4 d’agost, d’Administració digital (art. 73), els autònoms també estan obligats a rebre notificacions electròniques quan es derivin de la seva activitat professional.

 

Des de l’Agència Tributària de Catalunya ens demanen la col·laboració dels nostres col·legiats i col·legiades perquè si com a intermediaris tributaris (gestor, presentador…) teniu clients que estan obligats a rebre notificació electrònica, els heu d’advertir que si no comuniquen una adreça electrònica o un número de telèfon mòbil per rebre l’avís (mitjançant correu electrònic o SMS) i no accedeixen, si escau, a la bústia de notificació electrònica a la qual se’ls enviarà, se’ls tindrà per notificats sense que tinguin coneixement del contingut de la notificació, amb els possibles perjudicis pel transcurs dels terminis d’impugnació i/o pagament que això els pot ocasionar.

 

Per tant,  us agrairem que feu difusió entre els vostres clients del formulari de comunicació de dades (adreça electrònica / telèfon mòbil), accessible amb idCat Mòbil o certificat digital, perquè puguin rebre l’esmentat avís, o bé que els aconselleu l’atorgament de la representació  per tal que, com a intermediaris tributaris, pugueu accedir vosaltres directament a la notificació electrònica per compte del subjecte passiu.

 

Trobareu més informació a la web de l’ATC.