Atenció: acord TSJCat sobre l’índex documental en la presentació telemàtica de demandes i escrits iniciadors via E-Justícia.cat

02/03/2021

 

Us donem trasllat de l’Acord de data 25 de febrer del 2021 del Secretari de Govern del TSJ Catalunya sobre l’anomenat índex documental de presentació de demandes i que recorda als professionals, com ja es va dir en anteriors acords i trobareu detallat a la mateixa web de l’Extranet del Professional (Com annexar documents a TTA i RED) la necessitat que els escrits i documents presentats per via telemàtica o electrònica disposin d’un índex electrònic, especialment, en els supòsits de demanda i contestació a la demanda als efectes de permetre una fàcil i adequada localització i consulta.

 

El text d’aquest Acord, que trobareu complet clicant aquí, recull el següent:

 

A efectes d’establir pautes homogènies d’actuació a totes les Oficines judicials que tinguin implementat el sistema de gestió processal Ejusticia.cat. ACORDO:

 

  1. L’escrit o document principal (demanda/contestació a la demanda) de les parts d’un procediment s’haurà de presentar de forma diferenciada i separada dels documents annexos incloent-se, en primer lloc, com a document 00 l’escrit principal amb la denominació d’escrit de demanda o escrit de contestació a lademanda, i a continuació la resta de documents annexos en el mateix ordre queapareguin esmentats en la demanda o contestació, havent d’existir plena coincidència entre la identificació i el nombre de documents annexos que constenen la relació de documents continguts en la demanda o contestació (ex.: el fitxer informàtic núm. 2 s’ha de correspondre amb el document núm. 2 de la demanda o contestació…) foliats i amb índex electrònic segons disposa l’article 273.4 LEC.

 

  1. Els documents annexos han de generar un fitxer per a cada document, per tant han d‘estar perfectament individualitzats, si bé, en un únic PDF es poden agrupardocuments que siguin de la mateixa naturalesa (p. ex.: relació de factures pel mateix concepte i diferents períodes o diferents rebuts bancaris).

 

  1. La denominació dels fitxers ha de ser descriptiva de la naturalesa del document,evitant denominacions genèriques que dificultin la seva localització (correcte: doc. núm. 7 document notarial de requeriment; incorrecte: document de prova); és a dir, cada PDF ha d’estar degudament identificat amb un nom i un número que li serveixi d’identificació del contingut als efectes de generar l’índex electrònic.

 4. No es podrà incloure en un únic fitxer PDF la totalitat de la documentació d’un assumpte ja que, com s’exposa, s’haurà d’especificar el tipus de document annexat en els termes d’aquest acord.

 

Consulteu des d’aquí el text complet d’aquest Acord del 25.02.2021