Assessorament en matèria d’habitatge a l’OLH de Sant Cugat. Presenteu  sol·licitud fins aquest divendres, 10 de febrer de 2023.

06/02/2023

El nostre Col·legi ha signat un conveni de col·laboració per prestar un  servei d’assessorament jurídic en matèria d’habitatge a l’OHL de Sant Cugat del Vallès.

Per a la prestació del servei es requereixen 2 lletrats/lletrades del nostre Col·legi que desenvoluparan el servei a l’Oficina Local d’Habitatge de Sant Cugat del Vallès.

La durada prevista del servei és de cinc mesos cadascun/a dels lletrats/des: un/a lletrat/da de març a juliol i l’altre de setembre a gener de 2024. El servei es realitzarà un matí durant 4 hores, un cop cada quinze dies.

L’import a percebre és de 50€/hora (més IVA) que rebreu un cop arribi la subvenció.

Per dur a terme aquest servei, els lletrats i les lletrades interessats a desenvolupar aquesta tasca (que han de tenir una antiguitat de 5 anys com a lletrats/des exercents residents i experiència en matèria d’habitatge) podeu adreçar la vostra sol·licitud, amb la relació de mèrits sobre la matèria, a la Secretaria del Col·legi (secretaria@icater.org) fins divendres, 10 de febrer de 2023.