Assemblea Ordinària ICATER, el proper 22 de desembre a les 9.45 h. Participa-hi!

23/11/2021

De conformitat amb el que disposen els vigents Estatuts col·legials i altres disposicions legals aplicables, la Junta de Govern ha acordat convocar l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA pel dia 22 de desembre de 2021, a les 9.45h en primera i única convocatòria, a la Sala d’actes del Col·legi d’Advocats, C/Gabriel Querol, 23 baixos, d’aquesta ciutat.  

L’Assemblea serà presencial i tindrà lloc a la sala d’actes del col·legi amb l’adopció de les mesures necessàries per la situació de la COVID-19 a la data de celebració. Us demanem que ens confirmeu si hi assistireu  per poder habilitar, si és necessari, un espai addicional.

ORDRE DEL DIA

PRIMER.-      Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior

SEGON.-       Lectura i aprovació, si s’escau, del pressupost elaborat per la Junta de Govern per a l’exercici 2022

TERCER.-      Proposicions

QUART.-       Precs i preguntes

La Secretària, Ana M. Velasco Vega

NOTAFins a 5 dies abans de la celebració de l’Assemblea Ordinària es podran presentar propostes o esmenes referides als assumptes de l’Ordre del dia, que seran sotmeses a deliberació i acord. Les propostes o esmenes s’hauran de presentar per escrit.

La proposta de Pressupostos 2022 estarà a disposició de tots els col·legiats a la Secretaria del Col·legi.

Fins a 15 dies abans de la celebració de l’Assemblea Ordinària els/les col·legiats/des podran presentar les proposicions que desitgin incloure a l’Ordre del dia per sotmetre-les a deliberació i acord de l’Assemblea General i que seran tractades en l’Ordre del dia dins la secció denominada Proposicions. Aquestes proposicions hauran de ser subscrites com a mínim per 10 col·legiats. En fer-se lectura d’aquestes proposicions, l’Assemblea General acordarà si cal o no obrir discussió sobre les mateixes.