Art. 16 de les noves mesures antiCovid19: assistències davant de Mossos i Policies, preferentment telemàtiques

30/10/2020

 

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya d’avui divendres 30 d’octubre surt publicada la RESOLUCIÓ SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

 

Us informem que entre les moltes mesures que hi apareixen, s’inclou, a l’article 16, que les assistències davant de Mossos i Policia s’hauran de dur a terme telemàticament sempre que sigui possible (extractem a continuació l’article 16 de la Resolució SLT/2700/2020)

 

Actuacions policials:

Totes les actuacions policials del cos de Mossos d’Esquadra i de les policies locals de Catalunya s’han de dur a terme preferentment a través de mitjans telemàtics, garantint en tot cas els drets de la persona detinguda o investigada. En especial, ha de garantir-se en qualsevol cas el dret de defensa dels acusats i investigats i el dret a l’assistència lletrada efectiva, a la interpretació i traducció i a la informació sobre el motiu de detenció o investigació.

 

Per a l’assistència telemàtica a la persona detinguda en centres policials, la comunicació de les persones privades de llibertat amb la seva advocada o advocat s’ha de fer, de conformitat amb el que disposa l’article 520.2.c) de la Llei d’enjudiciament criminal, mitjançant videoconferència. S’ha de facilitar mitjançant remissió al correu corporatiu de la lletrada o lletrat una còpia de l’atestat, o almenys, d’aquells elements de les actuacions que siguin essencials per qualificar la legalitat de la detenció o privació de llibertat. S’ha de procedir a la presa de manifestació de la persona privada de llibertat mitjançant sistema de videoconferència, aixecant-ne acta l’instructor, en què es faran constar aquestes circumstàncies, acta que ha de ser remesa, juntament amb la informació de drets, a la lletrada o lletrat què presta l’assistència i que ha de retornar signats.

 

En la mesura que la presencialitat no estigui expressament justificada per l’autoritat judicial, s’ha de minimitzar el desplaçament i la mobilitat de detinguts de comissaries a dependències judicials, amb l’ús intensiu de les eines telemàtiques, de conformitat amb l’article 14 de la Llei 3/2020, de 18 de setembre, de mesures processals i organitzatives per fer front a la COVID-19 en l’àmbit de l’Administració de justícia.