Ampliat servei de BuroSMS, ara també hi podeu adjuntar un pdf

03/09/2021

Des de l’any 2011, com molts i moltes de vosaltres ja sabeu, us oferim el servei de BuroSMS que creiem que resulta molt útil, perquè permet enviar des de la Secretaria del Col·legi SMS certificats (fins ara, fins a un màxim 160 caracters).

La novetat que us oferim ara és que el sistema, l’autoritat certificadora del qual és l’Infraestructura Tecnològica del Consejo General de la Abogacía, ara ens permet ADJUNTAR un pdf a aquest SMS, quedant tot el conjunt certificat fefaentment. Això sí, si hi adjunteu un pdf (només pot ser un) els caràcters de l’SMS hauran de ser només 135. El cost del servei són 6€ per cada BuroSMS, que us girarem al vostre compte bancari.

Els vostres BuroSMS s’enviaran des de la Secretaria del Col·legi, i vosaltres ens indicareu  el destinatari i el text, amb un màxim de 160 caracters si van sense pdf —o bé 135, si hi adjunteu pdf — dins els quals hi heu de comptar el vostre nom, atès que el/la destinatari/ària només veurà com a remitent la menció BuroSMS. També ens haureu d’indicar la data i hora en què ha de ser enviat, dins de l’horari de Secretaria.

Un cop l’haguem enviat, Abogacía emetrà un certificat (que us arribarà en pdf al vostre mail) en el qual s’indicarà la data i hora de l’enviament, a quin telèfon s’ha tramès, i quin ha estat el text que s’ha enviat. El certificat és un PDF certificat i signat digitalment en el qual s’inclou una còpia del missatge i s’acusa recepció per part del destinatari.

El PDF del certificat incorpora un Codi Segur de Verificació (CSV), per assegurar la traçabilitat de l’original si el document s’arribés a imprimir. Mitjançant aquest codi es pot consultar l’original electrònic en qualsevol moment. I té plena validesa legal.

Esperem que aquest servei sigui del vostre interès.