Accés a l’Advocacia: convocada la segona prova d’avaluació d’aptitud professional del 2021

01/09/2021

El passat 3 d’agost es va publicar al BOE la Orden PCM/850/2021 de 3 de agosto, por la que se convoca la segunda prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado/a para el año 2021.

Encara no apareix la data concreta en què es farà la prova (tampoc l’hem vista publicada a la web del Ministerio de Justicia).

En aquest enllaç teniu la convocatòria, directament al BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/05/pdfs/BOE-A-2021-13467.pdf