#17D: Assemblea Ordinària i Extraordinària de l’ICATER, participa-hi!

17/11/2020

 

De conformitat amb el que disposen els vigents Estatuts col·legials i altres disposicions legals aplicables, la Junta de Govern ha acordat convocar l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDIÀRIA pel dia 17 de desembre de 2020, a les 9.45h en primera i única convocatòria, a la Sala d’actes del Col·legi d’Advocats, C/Gabriel Querol, 23 baixos, d’aquesta ciutat.  

 

L’Assemblea serà presencial i tindrà lloc a la sala d’actes del col·legi amb l’adopció de les mesures necessàries per la situació de la COVID-19 (distàncies, mascaretes, gels). Atès l’anterior i per poder assegurar que es respecten les distàncies entre els assistents a l’assemblea, us demanem que ens confirmeu si hi assistireu  per poder habilitar, si és necessari, un espai addicional.

 

ORDRE DEL DIA

 

PRIMER.-        Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior

SEGON.-         Lectura i aprovació, si s’escau, del pressupost elaborat per la Junta de Govern per a l’exercici 2021

TERCER.-         Votació i aprovació, si s’escau, de la modificació dels  Estatuts del Col·legi d’Advocats de Terrassa, afegint l’article 59 bis i l’article 59 ter amb el següent redactat (cliqueu sobre l’enllaç).  

QUART.-         Proposicions

CINQUÈ.-        Precs i preguntes

SISÈ.-               Presa de possessió dels candidats als càrrecs de la Junta de Govern proclamats electes.

 

El Secretari, Pere Molina Bosch

 

 

NOTAFins a 5 dies abans de la celebració de l’Assemblea Ordinària i Extraordinària, es podran presentar propostes o esmenes referides als assumptes de l’Ordre del dia, que seran sotmeses a deliberació i acord. Les propostes o esmenes s’hauran de presentar per escrit.

 

La proposta de Pressupostos 2021 estarà a disposició de tots els col·legiats a la Secretaria del Col·legi.

 

Fins a 15 dies abans de la celebració de l’Assemblea Ordinària I Extraordinària, els/les col·legiats/des podran presentar les proposicions que desitgin incloure a l’Ordre del dia per sotmetre-les a deliberació i acord de l’Assemblea General i que seran tractades en l’Ordre del dia dins la secció denominada Proposicions. Aquestes proposicions hauran de ser subscrites com a mínim per 10 col·legiats. En fer-se lectura d’aquestes proposicions, l’Assemblea General acordarà si cal o no obrir discussió sobre les mateixes.