Imprimir Imprimir

Política de privacitat

D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), ICATER informa que totes les dades personals de tots els usuaris i persones en general que puguin mantenir qualsevol relació amb aquesta entitat, estan inclosos en un fitxer degudament inscrit davant l’Autoritat Catalana i/o Agència Espanyola de Protecció de Dades, segons el cas, i actua en estricte compliment de la normativa vigent.

 

El fet de proporcionar dades mitjançant aquest portal o per correu electrònic, implica que l’usuari reconeix que la informació i les dades que proporciona són seves, actuals, exactes i certes.

 

ICATER informa als usuaris que encara no tenen cap relació amb aquesta entitat que les dades de caràcter personal que ens proporcionin a través d’aquesta pàgina web seran incloses en un fitxer denominat CONTACTES del què n’és responsable lCATER, i la finalitat del qual és la gestió de les dades de persones de contacte. Aquest fitxer es troba degudament inscrit davant l’Autoritat Catalana i l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, i compleix amb unes mesures de seguretat que venen establertes al Reglament que desenvolupa la Llei Orgànica de Protecció de Dades, aprovat per RD 1720/2007, de 21 de desembre.

 

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant ICATER, a les seves oficines de C/Gabriel Querol, 21-23 (08221 Terrassa) adreçant-s’hi per escrit i indicant en la seva sol·licitud quin dret pretén exercitar, adjuntant còpia del seu DNI o equivalent, indicant el seu domicili a efectes de notificació, data i signatura. En cas que la sol·licitud sigui realitzada pel representant legal de l’interessat, haurà d’adjuntar fotocòpia del DNI de tots dos, així com els poders o document autèntic que acreditin la representació.